MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Sekretarz Miasta

Sekretarz Miasta

 

 

Sekretarz Miasta Janusz Adam Koza

  

Data powołania na stanowisko:

21 października 2004 r.

Adres:

25-303 Kielce, plac Rynek 1

Numer pokoju:

106

Telefon-sekretariat:

41 36 76 105

e-mail:

janusz.koza@um.kielce.pl

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek – piątek, godz.: 7:30 - 15:30    /po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjęcia w sekretariacie/      

 

Sekretarz Miasta – Janusz Koza
sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez następujące wydziały/biura:

1. Wydział Organizacyjny,
2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji,
3. Wydział Systemów Zarządzania i Usług Informatycznych.
W obszarze nadzoru znajdują się nw. miejskie jednostki organizacyjne:
1. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce,
2. Miejski Urząd Pracy.


Zadania:
Do Sekretarza Miasta należy:

1. Podejmowanie działań w zakresie organizacji i zarządzania, mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta oraz właściwej organizacji pracy, a w szczególności:
1) struktury organizacyjnej i zakresu zadań wydziałów – komórek równorzędnych,
2) nadzoru, koordynacji i kontroli działalności wszystkich wydziałów – komórek równorzędnych Urzędu Miasta,
3) wprowadzania rozwiązań usprawniających organizację pracy Urzędu Miasta,
4) sprawowanie nadzoru nad sprawną obsługą interesantów,
5) nadzoru nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej,
6) współpracy Prezydenta Miasta z Radą Miasta i Urzędem Miasta,
7) udzielania zamówień publicznych,
8) zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
9) przedkładania propozycji rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy dyrektorami wydziałów Urzędu Miasta,
10) nadzoru nad właściwym doborem kadr oraz problematyką szkoleń,
11) informatyzacji Urzędu Miasta,
12) nadzoru nad działaniami związanymi z utrzymaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania.


2. Prowadzenie spraw miasta powierzonych przez Prezydenta w zakresie:

1) Gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Miasta Kielce, Miasta Kielce na prawach powiatu, Skarbu Państwa, w tym:
a) zbywanie i nabywanie nieruchomości,
b) zbywanie i nabywanie lokali mieszkalnych,
c) zbywanie i nabywanie lokali użytkowych,
d) oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
e) rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego,
f) prowadzenie spraw związanych z trwałym zarządem,
g) dzierżawa i najem nieruchomości,
h) użyczanie nieruchomości,
i) prowadzenie spraw związanych z obciążaniem ograniczonymi prawami
rzeczowymi,
2) Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
3) Majątku Komunalnego i Majątku Skarbu Państwa.
4) Prawa użytkowania wieczystego.
5) Rozwoju obszarowego.

 


Autor:  Janusz Koza Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Osoba publikująca: Urszula Glazer
Data utworzenia:  14 styczeń 2009 14:25 Data publikacji:  7 listopad 2016 15:13
Wersja:  1.7