MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA - Wydawanie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kielce

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA - wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w nieobowiazujacych  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA - Ustalenie warunków zabudowy

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA - Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA- zaświadczenie dotyczące położenia nieruchomości na obszarze rewitalizacji i/lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA - wydawanie zaświadczeń dotyczących nieruchomości objętych podatkiem VAT o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń informujących czy nieruchomość gruntowa jest / nie jest przeznaczona pod zabudowę zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których jest mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA

URBANISTYKA I ARCHITEKTURA - wydawanie zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń informujących czy nieruchomość gruntowa nie jest przeznaczona do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

WNIOSEK

Wzory urzędowych formularzy wniosków o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi:

1) wzór formularza wniosku oznaczony symbolem „PPF", dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej,

2) wzór formularza wniosku oznaczony symbolem „PPPr", dla wniosku o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Podstawa prawna - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy ( Dz.U. 2015.1257).

ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM

Wykorzystanie dróg w sposób szczególny

ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM

Uzgodnienie procesji, pielgrzymki lub innej imprezy o charakterze religijnym

ZARZĄDZANIE RUCHEM DROGOWYM

Zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

ZGONY

ZGONY - sprowadzanie zwłok z zagranicy

ZGROMADZENIA

ZGROMADZENIA  PUBLICZNE

Wyświetlanie 121 - 135 z 135 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7