MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ew.: 28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 29/2, 29/3 leżących w obrębie 0029 – miasto Kielce".
 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów",

planowanego do realizacji na działkach nr 1352/27, 1352/43 obręb 0024 przy ul. Jana Karskiego w Kielcach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405ze zm.)Prezydent Miasta Kielce:

1)    podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2)    zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów",

planowanego do realizacji na działkach nr 1352/27, 1352/43 obręb 0024 przy ul. Jana Karskiego w Kielcach.

Obwieszczenie do stron postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego na wniosek PANATTONI EUROPE Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa (działającej przez pełnomocnika),

że w dniu 11.06.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.5.2018, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Projekt budowlany zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną
i towarzyszącą, przy ul. Malików w Kielcach",

Obwieszczenie do publicznej wiadomości

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 11.06.2018 r., po rozpatrzeniu wniosku PANATTONI EUROPE Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa (działającej przez pełnomocnika), została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.5.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciapn.:

„Projekt budowlany zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną
i towarzyszącą, przy ul. Malików w Kielcach",

Obwieszczenie do Stron postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania,

że, za pośrednictwem tut. organu, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, wniesiono odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.31.2016, z dnia 29.03.2018 r. (wydanej na wniosek Gminy Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach) dla przedsięwzięcia pn.:

„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek",

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, wystąpieniu do organów opiniujących

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego orazo terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynku produkcyjnego (przybudowa do istniejącej hurtowni) na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ul. Górnej 25".
 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego na wniosek PANATTONI EUROPE Sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, (działającej przez pełnomocnika),że w dniu 17.05.2018 r. zostało wydane postanowienie, znak: UKŚ-IV.6220.5.2018, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Projekt budowlany zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Malików w Kielcach".

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 - obręb 0009 przy ul. Łąkowej w Kielcach.

Obwieszczenie do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 8 maja 2018r., po rozpatrzeniu wniosku firmy „MEGATERM Plus" Sp. z o.o., ul. Skrajna 86, Kielce 25-650, została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.46.2017 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Śr-I.6220.2.2016 z dnia 13.07.2016 r. dla planowanego przedsięwzięciapn.:

„Przebudowa części pomieszczeń w istniejącym budynku przemysłowym związana ze zmianą sposobu użytkowania z pomieszczeń pozostałych po przetwórstwie tworzyw sztucznych na potrzeby lakierni", zlokalizowanego na działce nr 392/61 – obręb 004, przy ul. Skrajnej 86 w Kielcach.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnym z garażami podziemnymi" przy ul. Górników Staszicowskich w Kielcach

Obwieszczenie o przekazaniu odwołań i akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

dotyczy decyzji Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek", planowanego do realizacji częściowo terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że realizacja przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcji majonezu, musztard i sosów" przebiega etapowo i aktualne są warunki realizacji ww. przedsięwzięcia zawarte w decyzji Prezydenta Miasta Kielce, znak: OŚ-I.6220.43.2011 z dnia 25.03.2013 r., o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postępowanie prowadzone było na wniosek z dnia 13.03.2018 r. (data wpływu do tut. Wydziału 19.03.2018 r.) Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem" w Kielcach, ul. Mielczarskiego 93-95, 25-726 Kielce.

Na powyższe postanowienie przysługuje Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce (Rynek 1, 25-303 Kielce) w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach"

Obwieszczenie do publicznej wiadomości

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 marca 2018 r.,po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Jadwigi Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.31.2016, o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek", planowanego do realizacji częściowona terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów.

Obwieszczenie do stron postępowania administracyjnego

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek, Gminy Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Jadwigi Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, że w dniu 29 marca 2018 r., po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.31.2016, o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek", planowanego do realizacji częściowona terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania postanowienia wyrażającego stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcji majonezu, musztard i sosów" przebiega etapowo oraz, że są aktualne warunki realizacji określone w decyzji Prezydenta Miasta Kielceo środowis kowych uwarunkowaniach, znak: OŚ-I.6220.43.2011 z dnia 25.03.2013 r., wydanej dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosekfirmę AGATA S.A.,Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, że w dniu 12.03.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.44.2017, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo – wystawienniczo – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ul. Kongresowej w Kielcach".

Wyświetlanie 21 - 40 z 540 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 27