MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o wydaniu decyzji do publicznej wiadomości

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04.09.2018r.,po rozpatrzeniu wniosku firmy AKWEN II Sp. z o.o., ul. Górna 25, 25-415 Kielce(działającego przez pełnomocnika), została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.17.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego (przybudowa do istniejącej hurtowni) na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ul. Górnej 25".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosekfirmy AKWEN II Sp. z o.o., ul. Górna 25, 25-415 Kielce,(działającego przez pełnomocnika), że w dniu 04.09.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.17.2018, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciapn.: „Budowa budynku produkcyjnego (przybudowa do istniejącej hurtowni) na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ul. Górnej 25".

Obwieszczenie do publicznej wiadomości

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 31.08.2018 r.,po rozpatrzeniu wniosku Firmy Handlowej BARWA Jarosław Czajkowski, ul. Warkocz 3-5, 25-253 Kielce(działającej przez pełnomocnika), została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.20.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciapn.:

„Wdrożenie procesów technologiczno-produkcyjnych, polegających na wytwarzaniu środków ochrony antykorozyjnej z półproduktów,
w budynkach Firmy Handlowej BARWA Jarosław Czajkowski",

planowanego do realizacji na działkach nr 1550/6 i 1550/7 obręb 0017 oraz działce nr 311/2 obręb 0025, przy ul. Cedzyńskiej 40 w Kielcach.

Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki metali w istniejącej hali przemysłowo-magazynowej zlokalizowanej na dz. nr ewidencyjny gr. 21/86 i 21/35 obręb 0010 Kielce, przy ul. Zagnańskiej 27 w Kielcach"

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

dotyczy decyzji Prezydenta Miasta Kielce znak UKŚ-IV.6220.31.2016 z dn. 29.03.2018 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"

Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o przedłużeniu terminu wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia
pn.:

„Budowa budynku produkcyjnego (przybudowa do istniejącej hurtowni) na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ul. Górnej 25".
 

Obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Prezydent Miasta Kielcepodaje do publicznej wiadomości informację
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa,
w postępowaniu prowadzonym na wniosek SPÓŁDZIELNI PRACY HUTA „SŁAWA" ul. Średnia 13, 25-650 Kielce, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła, zlokalizowanej przy ul. Średniej 13 w Kielcach.

Obwieszczenie - dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania, że za pośrednictwem tut. organu, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, wniesiono odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Kielce, znak: UKŚ-IV.6220.17.2017, z dnia 26 czerwca 2018 r.
 

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzania od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Program wspierania przedsiębiorczości dla Miasta Kielce"

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosekfirmy AKWEN II Sp. z o.o., ul. Górna 25, 25-415 Kielce., (działającego przez pełnomocnika), że w dniu 10.07.2018 r. zostało wydane postanowienie, znak: UKŚ-IV.6220.17.2018, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego (przybudowa do istniejącej hurtowni) na terenie działki nr 200/4 w Kielcach przy ulicy Górnej 25".

Na ww. postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu decyzji

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02.07.2018r., po rozpatrzeniu wniosku firmy PGE Energia Odnawialna S.A., ul. Ogrodowa 59a, 00-876 Warszawa (działającej przez pełnomocnika), została wydanadecyzja znak: UKŚ-IV.6220.6.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW", (działki ewidencyjne o nr: 2/6, 3/3, 3/8, 384, 385, 5/6 i 5/73 - obręb 005).

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja, znak: UKŚ-IV.6220.17.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego że  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach"
 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ew.: 28/4, 28/7, 28/8, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 29/2, 29/3 leżących w obrębie 0029 – miasto Kielce".
 

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów",

planowanego do realizacji na działkach nr 1352/27, 1352/43 obręb 0024 przy ul. Jana Karskiego w Kielcach.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405ze zm.)Prezydent Miasta Kielce:

1)    podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2)    zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów",

planowanego do realizacji na działkach nr 1352/27, 1352/43 obręb 0024 przy ul. Jana Karskiego w Kielcach.

Obwieszczenie do stron postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego na wniosek PANATTONI EUROPE Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa (działającej przez pełnomocnika),

że w dniu 11.06.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.5.2018, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Projekt budowlany zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną
i towarzyszącą, przy ul. Malików w Kielcach",

Obwieszczenie do publicznej wiadomości

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 11.06.2018 r., po rozpatrzeniu wniosku PANATTONI EUROPE Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa (działającej przez pełnomocnika), została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.5.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciapn.:

„Projekt budowlany zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną
i towarzyszącą, przy ul. Malików w Kielcach",

Wyświetlanie 21 - 40 z 540 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 27