MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów", planowanego do realizacji na działkach nr 1352/27, 1352/43 obręb 0024 przy ul. Jana Karskiego w Kielcach.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego na wniosekACCOLADE PL XI Sp. z o.o., ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa, (działającej przez pełnomocnika),że w dniu 14.02.2019 r. zostało wydane postanowienie, znak: UKŚ-IV.6220.37.2018, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

„Projekt budowlany zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą przy ul. Malików w Kielcach"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacjonarnego węzła betoniarskiego wraz z infrastrukturą techniczną i instalacjami oraz magazynem kruszyw"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,że zostało wydane postanowienie znak: UKŚ-IV.6220.30.2018, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej instalacji do produkcji betonu towarowego w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę poprzez demontaż starego mieszalnika, montaż nowego mieszalnika, zmianę sposobu podawania kruszywa, zmianę lokalizacji silosów, zmianę lokalizacji kontenerów technicznych (sterówki), kontenera dodatków chemicznych, kontenera kotłowni, kontenera magazynowo-warsztatowego, dostosowania do ww. zmian infrastruktury technicznej (woda, energia elektryczna), rozbudowę biura oraz budowę ścian oporowych tzw. „zasieków" na kruszywo"
 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

Obwieszczenie w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek firmy MA POLSKA S.A., ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy (działającej przez pełnomocnika), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do powierzchniowej obróbki metali w istniejącej hali przemysłowo-magazynowej zlokalizowanej na dz. nr ewidencyjny gr. 21/86 i 21/35 obręb 0010 Kielce, przy ul. Zagnańskiej 27 w Kielcach"
 

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.01.2019 r. wydało decyzję znak: SKO.OŚ-60/3827/250/2018, po ropzpoznaniu odwołania Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Radostowa Sp. z o.o., od decyzji Prezydenta Miasta Kielce z dnia 07.09.2018 r., znak: UKŚ-IV.6220.17.2018, którą uchyliło ww. decyzję  w całości i przekazało do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), a także na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096),

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,

prowadzonego na wniosekPolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (działającej przez pełnomocnika), w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Kielceo środowiskowych uwarunkowaniach znak: UKŚ-IV.6220.7.2016, z dnia 06.12.2016 r., wydanej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu w/c DN 300 PN 6,3 MPa relacji Mójcza – Masłów",

że w dniu 18.01.2019 r. zostało wydane postanowienie, znak: UKŚ-IV.6220.7.2016, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa gazociągu w/c DN 300 PN 6,3 MPa relacji Mójcza – Masłów".

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie gazociągu o długości około 5,2 km na odcinku od istniejącej stacji redukcyjno pomiarowej Mójcza do stacji redukcyjno pomiarowej SRPIo Masłów, który będzie przebiegał z południa na północ, przez tereny: Mójczy (gmina Daleszyce), miasta Kielce Domaszowic (gmina Masłów) i Dąbrowy (gmina Masłów).Powyższy wniosek dotyczy zmiany przebiegu gazociągu na odcinku o długości ok. 0,4 km, na terenie miasta Kielce, w pobliżu ulicy Gustawa Morcinka, w kierunku północnym od ulicy Wschodniej.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn:  „Modernizacja istniejącej instalacji do produkcji betonu towarowego w ilości nie mniejszej niż 15 t na dobę poprzez demontaż starego mieszalnika, montaż nowego mieszalnika, zmianę sposobu podawania kruszywa, zmianę lokalizacji silosów, zmianę lokalizacji kontenerów technicznych (sterówki), kontenera dodatków chemicznych, kontenera kotłowni, kontenera magazynowo-warsztatowego, dostosowania do ww. zmian infrastruktury technicznej (woda, energia elektryczna), rozbudowę biura oraz budowę ścian oporowych tzw. zasieków na kruszywo"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja, znak: UKŚ-IV.6220.11.2017, odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji do produkcji paliw alternatywnych oraz sortowni surowców wtórnych w Kielcach przy ul. Zagnańskiej na działce nr ewid. 50 obręb 0006"
 

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Projekt budowlany zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną
i towarzyszącą przy ul. Malików w Kielcach"

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów", planowanego do realizacji na działkach nr 1352/27, 1352/43 obręb 0024 przy ul. Jana Karskiego w Kielcach.

Obwieszczenie o udziale społeczeństwa

Prezydent Miasta Kielce  podaje do publicznej wiadomości informację o ponownej procedurze udziału społeczeństwa przeprowadzanej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

dla przedsięwzięcia pn.:

„Uruchomienie i eksploatacja dwóch niezależnych i niepowiązanych ze sobą technologicznie instalacji do przetwarzania odpadów",

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce

zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UKŚ-IV.6220.7.2016, wydanej w dniu 06.12.2016 r. dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

Budowa gazociągu w/c DN 300 PN 6,3 MPa relacji Mójcza – Masłów".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa "Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar", zlokalizowanego przy zbiegu ul. Wrzosowej i Al. Ks. Jerzego Popiełuszki w Kielcach".

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Głównego Urzędu Miar, ul. Elektoralna 2,
00-139 Warszawa (działającego przez pełnomocnika).

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego
o konieczności przedłużenia postępowania i terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 - obręb 0009 przy ul. Łąkowej w Kielcach.

 

Obwieszczenie

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o przekazaniu dokumentacji do organów współdziałających oraz o terminie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwudziestu ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ew.: 28/4, 28/7, 28/8, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 28/16, 28/17, 28/18, 29/2, 29/3 leżących w obrębie 0029 – miasto Kielce".
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Dotyczy przedsięwzięcia pn.:„Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych
z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ul. Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 – obręb 0009 przy ul. Łąkowej
w Kielcach
 

Obwieszczenie do do publicznej wiadomości

Obwieszczenie do do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji znak: UKŚ-IV.6220.25.2018, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wyświetlanie 21 - 40 z 540 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 27