MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 8 maja 2018r., po rozpatrzeniu wniosku firmy „MEGATERM Plus" Sp. z o.o., ul. Skrajna 86, Kielce 25-650, została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.46.2017 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: Śr-I.6220.2.2016 z dnia 13.07.2016 r. dla planowanego przedsięwzięciapn.:

„Przebudowa części pomieszczeń w istniejącym budynku przemysłowym związana ze zmianą sposobu użytkowania z pomieszczeń pozostałych po przetwórstwie tworzyw sztucznych na potrzeby lakierni", zlokalizowanego na działce nr 392/61 – obręb 004, przy ul. Skrajnej 86 w Kielcach.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego dot. przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnym z garażami podziemnymi" przy ul. Górników Staszicowskich w Kielcach

Obwieszczenie o przekazaniu odwołań i akt sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach

dotyczy decyzji Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek", planowanego do realizacji częściowo terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wydaniu postanowienia stwierdzającego, że realizacja przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu produkcji majonezu, musztard i sosów" przebiega etapowo i aktualne są warunki realizacji ww. przedsięwzięcia zawarte w decyzji Prezydenta Miasta Kielce, znak: OŚ-I.6220.43.2011 z dnia 25.03.2013 r., o środowiskowych uwarunkowaniach.

Postępowanie prowadzone było na wniosek z dnia 13.03.2018 r. (data wpływu do tut. Wydziału 19.03.2018 r.) Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Społem" w Kielcach, ul. Mielczarskiego 93-95, 25-726 Kielce.

Na powyższe postanowienie przysługuje Stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kielce (Rynek 1, 25-303 Kielce) w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji.

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach"

Obwieszczenie do stron postępowania administracyjnego

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek, Gminy Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Jadwigi Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, że w dniu 29 marca 2018 r., po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.31.2016, o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek", planowanego do realizacji częściowona terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów.

Obwieszczenie do publicznej wiadomości

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 marca 2018 r.,po rozpatrzeniu wniosku Gminy Kielce - Miejski Zarząd Dróg w Kielcach, ul. Jadwigi Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko, została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.31.2016, o środowiskowych uwarunkowaniach, dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek", planowanego do realizacji częściowona terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania postanowienia wyrażającego stanowisko, że realizacja przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu produkcji majonezu, musztard i sosów" przebiega etapowo oraz, że są aktualne warunki realizacji określone w decyzji Prezydenta Miasta Kielceo środowis kowych uwarunkowaniach, znak: OŚ-I.6220.43.2011 z dnia 25.03.2013 r., wydanej dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosekfirmę AGATA S.A.,Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, że w dniu 12.03.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: UKŚ-IV.6220.44.2017, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo – wystawienniczo – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ul. Kongresowej w Kielcach".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

„Projekt budowlany zespołu hal magazynowo-produkcyjnych z obiektami towarzyszącymi w tym biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną
i towarzyszącą przy ul. Malików w Kielcach"

i wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcachoraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Kielcach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obwieszczenie

dotyczy postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Jadwigi Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia  pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek", planowanego do realizacji częściowo na terenie miasta Kielce i częściowo na terenie sołectwa Dąbrowa - gmina Masłów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Kielce o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany "Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych w mieście Kielce na lata 2014-2020

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego o konieczności przedłużenia postępowania i terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażem podziemnym przy ulicy Łąkowej w Kielcach" na działkach nr 1812/1, 1812/7, 1812/9, 1812/14 i 1812/15 - obręb 0009 przy ul. Łąkowej w Kielcach.
 

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia oraz zakończeniu postępowania dowodowego

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosekSpółki Akcyjnej AGATA, Al. Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice, że w dniu 14.02.2018 r. zostało wydane postanowienie, znak: UKŚ-IV.6220.44.2017, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku handlowo – wystawienniczo – magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ul. Kongresowej w Kielcach".

Na ww. postanowienie nie służy stronom zażalenie.

Obwieszczenie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Kielce, znak: Śr-I.6220.6.2013 z dnia 05.09.2014r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach zawiadamia Strony postępowania o toczącym się postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Kielce o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa pętli autobusowej i parkingu przesiadkowego w rejonie ul. Tarnowskiej wraz z budową nowego połączenia ul. Tarnowskiej z Rondem „Czwartaków"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 stycznia 2018 r., została wydana decyzja, znak: UKŚ-IV.6220.10.2017, o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi"
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22.01.2018r., została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.39.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięciapn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych"

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce zawiadamia Strony postępowania administracyjnego,że w dniu 22.01.2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UKŚ-IV.6220.39.2017, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych"
 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Prezydent Miasta Kielce podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 stycznia 2018 r., została wydana decyzja znak: UKŚ-IV.6220.38.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi z pełną infrastrukturą techniczną, garażami podziemnymi oraz parkingami dla samochodów osobowych"

Wyświetlanie 21 - 40 z 540 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 27