MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 - poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową DW 745 w ciągu ul. Szybowcowej oraz budową ul. Karczunek"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

„Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

„Rozbudowa drogi gminnej nr 301290T – ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do wjazdu do stacji paliw w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach projektu: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej"

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

 Kielce, dnia 26-09-2018

Znak: SPN.III.7820.1.18.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, złożony w dniu 02.07.2018r., znak: CK-051-541/2018, uzupełniony w dniu 03.08.2018r., pismem bez znaku oraz w dniu 08.08.2018r., pismem znak: WP.RPD.4020.1.3.3.2016.PS, została wydana decyzja Nr 17/18 z dnia 25.09.2018r., znak: SPN.III.7820.1.18.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w km 0+000 ÷ 0+577 i 0+663 ÷ 1+120, ciągu pieszo-rowerowego w km 0+577 ÷ 0+663, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 – ul. Wrzosowej oraz kanału technologicznego, budowie/przebudowie oświetlenia ulicznego i sieci elektroenergetycznej, hydrantów przeciwpożarowych, innej drogi publicznej (ul. Łukowej) oraz zjazdów na terenie miasta Kielce.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0889T – ul. Jaworskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do istniejącej ścieżki w ul. Nowaka Jeziorańskiego" w ramach projektu.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej"

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 21-09-2018

Znak: SPN.III.7820.1.16.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 18.06.2018r., znak: WP.RPD.4020.28.2.2016, uzupełniony pismem z dnia 18.07.2018r., znak jw., wydana została w dniu 20.09.2018r. decyzja Nr 16/18 o zmianie decyzji Nr 5/17 z dnia 25.05.2017r., znak: SPN.III.7820.1.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach" od km 1+230,47 do km 3+767,69 drogi wojewódzkiej Nr 761, na terenie miasta Kielce, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie dotyczącym przebudowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową Nr 568 relacji Sitkówka Nowiny – Szczukowice.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0895T – ul. Krakowska w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od wiaduktu (ul. Armii Krajowej) do WDK w ramach projektu.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej".

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

„Budowa ul. Dereniowej" w ramach zadania „Rozbudowa DW 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta wraz z budową ul. Dąbka".

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 14-09-2018

Znak: SPN.III.7820.1.17.2018

OBWIESZCZENIE

 Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

 zawiadamia, że na wniosek z dnia 28.06.2018r., znak: WP.RPD.4020.5.2.2017.DK, uzupełniony pismami w dniach: 18.07.2018r., 09.08.2018r., 03.09.2018r. i 11.09.2018r., znak: WP.RPD.4020.5.3.2017.DK, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinku od drogi krajowej Nr 74 do drogi krajowej Nr 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul. Witosa z ul. Radomską wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 745 w ciągu ul. Szybowcowej".

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 7-09-2018

Znak: SPN.III.7820.1.4.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 131 art. 133 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)w związku z art. 11g ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że od decyzji Nr 11/18 z dnia 24.07.2018 r., znak: SPN.III.7820.1.4.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce-Masłów-Mąchocice"-etap I, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów, wpłynęły odwołania.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 23-08-2018

Znak: SPN.III.7820.1.13.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) w związku z  art. 49  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

 

zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, złożony w dniu 28.05.2018r., znak: WP.RPD.4020.29.1.2.3.2016.PS, uzupełniony pismami z dnia: 03.08.2018r. i 13.08.2018r., znak jw., uzupełniony w dni9u 22.06.2018 r., pismem bez znaku,została wydana decyzja Nr 14/18 z dnia 23.08.2018 r., znak: SPN.III.7820.1.13.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej w ciągu drogi krajowej Nr 73-al. Solidarności i ul. Radomskiej na terenie miasta Kielce, w ramach inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej Zadanie II".

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

 Kielce, dnia 20-08-2018

Znak: SPN.III.7820.1.15.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 14.06.2018r., znak: WP.RPD.4020.29.2.2016.ARG, uzupełniony pismami z dnia: 03.08.2018r. i 13.08.2018r., znak jw., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 764 w Kielcach na odcinku od Ronda Czwartaków do granicy miasta", na terenie miasta Kielce i gminy Daleszyce.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

"Rozbudowa drogi powiatowej 0943 T – ul. Klonowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od rejonu ul. Pieszej do skrzyżowania z ul. Turystyczną w ramach inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

" Rozbudowa drogi powiatowej nr 0998T – ul. Wiśniowa w zakresie budowy ścieżki rowerowej - odcinek połączenia ze ścieżką wzdłuż Zalewu Kieleckiego w ramach inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 „Rozbudowa drogi gminnej nr 301290T – ul. Sikorskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do wjazdu do stacji paliw w zakresie budowy ścieżki rowerowej w ramach projektu: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej"

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 09-08-2018

Znak: SPN.III.7820.1.18.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) oraz art.49 i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)

 

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

 

zawiadamia, że na wniosek z dnia 29.06.2018 r., znak: CK-051-541/2018,uzupełniony w dniu 03.08.2018 r., pismem bez znaku oraz w dniu 08.08.2018 r., pismem znak: WP.RPD.4020.1.3.3.2016.PS, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej. Zadanie III. Odcinek 2 - ul. Wrzosowa odc. od skrzyżowania ul. Popiełuszki do Ronda Czwartaków".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0889T – ul. Jaworskiego w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warszawską do istniejącej ścieżki w ul. Nowaka Jeziorańskiego"

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0966T – ul. Orkana w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Klonowej do ul. Warszawskiej" w ramach projektu.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej".

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 02-08-2018

Znak: SPN.III.7820.1.16.2018

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.) orazart. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2017r., poz. 1257 ze zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, z dnia 18.06.2018r., znak: WP.RPD.4020.28.2.2016, uzupełniony pismem z dnia 18.07.2018r., znak jw., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Nr 5/17 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.05.2017r., znak: SPN.III.7820.1.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Łopuszniańskiej w Kielcach" od km 1+230,47 do km 3+767,69 drogi wojewódzkiej Nr 761, na terenie miasta Kielce, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przedstawionym w Zamiennym Projekcie Budowlanym. Zakres zmian obejmuje roboty związane z przebudową wiaduktu drogowego nad linią kolejową Nr 568 relacji Sitkówka Nowiny – Szczukowice polegające na zmianie szerokości jezdni na wiadukcie.

Wyświetlanie 21 - 40 z 282 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 15