MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich,

informuje,

iż rozstrzygnięto postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

opracowania studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi oraz Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projektu "Kielecki rower miejski".

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi – Referat Funduszy Europejskich zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi oraz Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projektu „Kielecki rower miejski".    

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - usługa aktualizacji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej - postępowanie rozstrzygnięte

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

usługę aktualizacji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej
dla Urzędu Miasta Kielce

 

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

zaprasza do składania ofert

na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną na organizację maksymalnie 6 wspólnych spotkań Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Kielce w dziennikach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Zaproszenie do składania ofert - badanie sprawozdań finansowych Miasta Kielce za lata 2018-2020

Urząd Miasta Kielce zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

badanie sprawozdań finansowych Miasta Kielce za lata 2018-2020

Zaproszenie do składania ofert - dostawa monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych - postępowanie rozstrzygnięte

Urząd Miasta Kielce zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych

INFORMACJA

dotycząca wyboru wykonawcy

 w postępowaniu na dostawę bonów towarowych w formie papierowej z przeznaczeniem dla emerytów/rencistów Urzędu Miasta Kielce, z możliwością realizacji bonów na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie miasta Kielce

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawa programów multimedialnych i filmów szkoleniowych na potrzeby Szkolnych Punktów Informacji i Kariery SPInKa w ramach „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert

na dostawę bonów towarowych w formie papierowej z przeznaczeniem dla emerytów/rencistów Urzędu Miasta Kielce, z możliwością realizacji bonów na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie miasta Kielce.

Zaproszenie do składania ofert

na przygotowanie, zapakowanie i dostarczenie do Urzędu Miasta Kielce paczek ze słodyczami.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu„Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert

na ochronę i zabezpieczenie imprezy masowej
Sylwester pod Gwiazdami 2018

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

zaprasza do składania ofert:

na sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta zaprasza do składania ofert na usługę:

„Wykonanie zdjęć lotniczych lokalizacji wybranych ofert umieszczonych
w Bazie Ofert Inwestycyjnych dostępnej na stronie www.mapa.invest.kielce.pl".

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące dostawy, uruchomienia i synchronizacji pięciu (5 kpl.) syren elektronicznych w Systemie Ostrzegania i Alarmowania Ludności miasta Kielce 

Wyświetlanie 1 - 20 z 247 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 13