MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
zaprasza do składania ofert
na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną na cztery wspólne spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w 2017 r. na potrzeby projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

usługę aktualizacji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej dla Urzędu Miasta Kielce
 

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie badań morfologicznych i granulometrycznych odpadów komunalnych z terenu miasta Kielce"

Zaprasza do składania ofert na Opracowanie koncepcji programu edukacji ekologicznej wraz z planem jego realizacji

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji przedstawiającej ofertę edukacyjną umożliwiającą realizację działań kształtujących świadomości ekologiczną mieszkańców Kielc,  promującą ekologiczne postawy i zachowania dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Rozstrzygnięcie postępowania

o zamówienie publiczne dotyczące opracowania Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie projektu, który planowany jest do realizacji w ramach Osi priorytetowej 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (Priorytet inwestycyjny 2c wzmocnienie zastosowań TIK dla e administracji, e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zapytanie Ofertowe oraz ogłoszenie

dotyczące opracowania Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie projektu przedsięwzięcia pn. "W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego miasta, zwanej Platformą Smart City, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach, modernizację systemu obiegu dokumentów oraz systemów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta Kielce i ich integrację" dotyczące opracowania Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie projektu przedsięwzięcia pn. "W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego miasta, zwanej Platformą Smart City, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach, modernizację systemu obiegu dokumentów oraz systemów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta Kielce i ich integrację"

Opracowanie Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie projektu przedsięwzięcia pn. "W kierunku Smart City

- Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego miasta, zwanej Platformą Smart City, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach, modernizację systemu obiegu dokumentów oraz systemów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta Kielce i ich integrację" Postępowanie zostało zamknięte bez rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Referat Funduszy Europejskich

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na:

opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami
ekonomiczno-finansowymi dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap III"

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

na wykonanie usługi opracowania studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap III".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich

ZAWIADAMIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

opracowania studium wykonalności  wraz z niezbędnymi  analizami ekonomiczno-finansowymi  dla projektu pn. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT".

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

na wykonanie usługi opracowania studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT".

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
zaprasza do składania ofert
na zapewnienie usługi gastronomicznej podczas wspólnego spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w dniu 16 grudnia 2016 r.

Zaproszenie Ofertowe

Wykonanie ekspertyzy/opinii Biegłego/Specjalisty w zakresie hydrologii, budownictwa,  geodezji, melioracji wodnychdotyczącej odtworzenia rowu odwodnieniowego w rejonie ul. Posłowickiej 41 i 43 w Kielcach w pierwotnej lokalizacji, tj. z przebiegiem przez działki nr ewid. 544/1 i 544/2 obręb 0027.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

zaprasza do składania ofert na opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawę materiałów biurowych z oznaczeniami projektowymi.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, określonego w art. 4 pkt 8 niniejszej ustawy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).
Zapraszam do składania ofert na przygotowanie, zapakowanie i dostarczenie do Urzędu Miasta Kielce paczek ze słodyczami. Planowana liczba paczek to 320 sztuk, z możliwością zwiększenia ilości do 10%.

Zaproszenie Ofertowe

Wykonanie ekspertyzy/opinii Biegłego/Specjalisty w zakresie hydrologii, budownictwa,  geodezji, melioracji wodnychdotyczącej odtworzenia rowu odwodnieniowego w rejonie ul. Posłowickiej 41 i 43 w Kielcach w pierwotnej lokalizacji, tj. z przebiegiem przez działki nr ewid. 544/1 i 544/2 obręb 0027.

Protokół z oceny ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury i Promocji Miasta

informuje o rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania
- zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: wynajem sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną w ramach
Sylwestra Pod Gwiazdami 2016

Protokół z oceny ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury i Promocji Miasta

informuje o rozstrzygnięciu prowadzonego postępowania
- zaproszenie do składania ofert na ochronę i zabezpieczenie imprezy masowej
Sylwester Pod Gwiazdami 2016

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
zaprasza do składania ofert na:
Świadczenie usług doradczych w dziedzinie efektywności energetycznej.

Zaproszenie do składania ofert

 

na dostawę bonów towarowych w formie papierowej z przeznaczeniem dla emerytów/rencistów Urzędu Miasta Kielce, z możliwością realizacji bonów na terenie całego kraju a w szczególności na terenie miasta Kielce.

Wyświetlanie 1 - 20 z 125 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7