MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce - Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta informuje o wyborze nakorzystniejszej oferty na ochronę i zabezpieczenie imprez plenerowych i masowych w ramach Święta Kielc w dniach 23-25 czerwca 2017r.

Zaproszenie do składania ofert

                                  Urząd Miasta Kielce

                   Wydział Inwestycji

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa "strefy aktywnej" na terenie oś. Barwinek"

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na:
dostawę sprzętu peryferyjnego:
drukarek laserowych i urządzeń wielofunkcyjnych.

 

UWAGA
Ze względu na oczywistą pomyłkę zmienia się treść Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ust 3. pkt XVI. Informacje dodatkowe na :
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert

na realizację zadania: wynajem sceny na okres 01.06-31.08.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora
 
zaprasza do składania ofert na usługę:
 
Graficzne i merytoryczne opracowanie, produkcja i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych

Zaproszenie do składania ofert

                                  Urząd Miasta Kielce

                                Wydział Inwestycji

zaprasza do składania ofert

na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie osiedla "Pod Dalnią" w Kielcach "

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce - Wydział Zarządzania Energią informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na "wykonanie kompensacji mocy biernej w pięciu obiektach oświatowych Gminy"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce - Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na sprzedaż sprzętu biurowego tj. 4 szt. skanerów szczelinowych

Zaproszenie do składania ofert

Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem zaprasza do składania ofert na opracowanie: „Programu ochrony środowiska dla miasta Kielce na lata 2017-2021
z perspektywą do 2025 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert

na ochronę i zabezpieczenie imprez plenerowych i masowych w ramach Święta Kielc w dniach 23-25 czerwca 2017r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce - Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem zaprasza do składania ofert na sprzedaż sprzętu biurowego, tj.: 4 sztuk skanerów szczelinowych

ZAPYTANIE OFERTOWE Kompensacja mocy biernej w pięciu obiektach oświatowych Gminy

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Energią zaprasza do składania

ofert na wykonanie kompensacji mocy biernej w pięciu obiektach oświatowych Gminy

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert

na realizację zadania: wynajem sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną

w ramach Święta Kielc w dniach 23-25.06.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora
 
zaprasza do składania ofert na
 
Usługę marketingową – marketing miejsc obejmujący publikacje i reklamy na portalu
oraz w prasie branżowej dedykowanej sektorowi nowoczesnych usług outsourcingowych
polegający na wykupieniu pakietu usług PR

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na

Usługę marketingową – marketing miejsc obejmujący publikacje i reklamy na portalu

oraz w prasie branżowej dedykowanej sektorowi nowoczesnych usług outsourcingowych

polegający na wykupieniu pakietu usług PR

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
zaprasza do składania ofert
na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną na cztery wspólne spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w 2017 r. na potrzeby projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

usługę aktualizacji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej dla Urzędu Miasta Kielce
 

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie badań morfologicznych i granulometrycznych odpadów komunalnych z terenu miasta Kielce"

Zaprasza do składania ofert na Opracowanie koncepcji programu edukacji ekologicznej wraz z planem jego realizacji

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji przedstawiającej ofertę edukacyjną umożliwiającą realizację działań kształtujących świadomości ekologiczną mieszkańców Kielc,  promującą ekologiczne postawy i zachowania dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Rozstrzygnięcie postępowania

o zamówienie publiczne dotyczące opracowania Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie projektu, który planowany jest do realizacji w ramach Osi priorytetowej 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (Priorytet inwestycyjny 2c wzmocnienie zastosowań TIK dla e administracji, e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Wyświetlanie 1 - 20 z 140 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7