MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowań, materiałów promocyjnych oraz urządzeń promocyjnych i informacyjnych projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

zaprasza

do składania ofert

na wykonanie opracowań, materiałów promocyjnych oraz urządzeń promocyjnych i informacyjnych projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014–2020, Działanie 7.1 „Rozwój e społeczeństwa" (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e zdrowia), Oś priorytetowa  7 „Sprawne usługi publiczne"

Zaproszenie do składania ofert - postępowanie rozstrzygnięte

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert

na realizację zadania: wynajem scen, nagłośnienia i oświetlenia
z obsługą techniczną w ramach wydarzeń kulturalnych

 

UWAGA
W załączniku rozstrzygnięcie postępowania

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego,

w ramach projektu „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda"

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
Poddziałanie RPSW.08.03.06 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (projekty konkursowe).

zaprasza do składania ofert

na zorganizowanie przejazdu i wyżywienia
dla uczniów szkół podstawowych

Zamawiający zmienił dopisek na kopercie na: "Oferta na zorganizowanie przejazdu i wyżywienia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do skłądania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert

na usługę badania przez biegłego rewidenta sprawozdań: okresowego i rocznego dotyczących 2019 roku, sporządzonych przez Gminę Kielce Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi - Biuro ZIT w ramach projektu "Organizacja
i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofertna świadczenie usług doradczych obejmujące:

Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych w projektach unijnych;

Zadanie 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych;

Zadanie 3. Świadczenie usług doradczych w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych w projektach unijnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich,

informuje,

iż rozstrzygnięto postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

opracowania studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi oraz Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projektu "Kielecki rower miejski".

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi – Referat Funduszy Europejskich zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi oraz Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projektu „Kielecki rower miejski".    

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - usługa aktualizacji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej - postępowanie rozstrzygnięte

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

usługę aktualizacji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej
dla Urzędu Miasta Kielce

 

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

zaprasza do składania ofert

na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną na organizację maksymalnie 6 wspólnych spotkań Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

na publikację ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Kielce w dziennikach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.

Zaproszenie do składania ofert - badanie sprawozdań finansowych Miasta Kielce za lata 2018-2020

Urząd Miasta Kielce zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

badanie sprawozdań finansowych Miasta Kielce za lata 2018-2020

Zaproszenie do składania ofert - dostawa monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych - postępowanie rozstrzygnięte

Urząd Miasta Kielce zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę monochromatycznych urządzeń wielofunkcyjnych

INFORMACJA

dotycząca wyboru wykonawcy

 w postępowaniu na dostawę bonów towarowych w formie papierowej z przeznaczeniem dla emerytów/rencistów Urzędu Miasta Kielce, z możliwością realizacji bonów na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie miasta Kielce

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawa programów multimedialnych i filmów szkoleniowych na potrzeby Szkolnych Punktów Informacji i Kariery SPInKa w ramach „Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zaproszenie do składania ofert

na dostawę bonów towarowych w formie papierowej z przeznaczeniem dla emerytów/rencistów Urzędu Miasta Kielce, z możliwością realizacji bonów na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie miasta Kielce.

Zaproszenie do składania ofert

na przygotowanie, zapakowanie i dostarczenie do Urzędu Miasta Kielce paczek ze słodyczami.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu„Program: Edukacja Przedsiębiorczości" współfinansowanego przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020

Wyświetlanie 1 - 20 z 252 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 13