MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. . z 2018 r. poz.1986 ze zm.)

na wykonanie „Okresowej kontroli jednorocznej zbiornika wodnego – stawu w Parku Miejskim

w Kielcach"

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.)

na wykonanie 80 sztuk bud dla psów i ich dostawę na teren Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kielcach przy ul. Ściegiennego 203.

Zaproszenie do składania ofert - oprogramowanie antywirusowe - postępowanie rozstrzygnięte

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawę oprogramowania antywirusowego:
„ESET Endpoint Antivirus Suite" i „ESET Endpoint Security Suite".

 

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert

na wykonanie usługi polegającej na organizacji trzech wizyt studyjnych wyjazdowych krajowych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Wydział Organizacji i Kadr

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie autokarowej wycieczki "Lwów-Podole"

Zaproszenie do składania ofert

 

  Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacji i Kadr

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu prowadzonym w trybie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 9 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. z 2008 r., poz. 1986, ze zm.)

 

na zorganizowanie autokarowej wycieczki "Lwów-Podole"

w dniach 4-8 września 2019 r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce

Wydział Organizacji i Kadr

zaprasza do składania ofert na organizację w dniu 13 września 2019 r. imprezy rekreacyjno - sportowej dla pracowników i emerytów Urzędu Miasta Kielce

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert

na wykonanie usługi polegającej na kompleksowej organizacji trzech wizyt studyjnych wyjazdowych krajowych i jednej wizyty studyjnej przyjazdowej krajowejw ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zaproszenie do składania ofert

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi polegającej na.

przygotowaniu graficznym i wydruku wyszczególnionych poniżej rodzajów nalepek dla oznaczenia pojazdów. Nalepki powinny być wydrukowane na awersie oraz powinny być wykonane z materiału trwałego, odpornego na ścieranie oraz na działanie warunków atmosferycznych.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert

na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu prac i działań (pakiet warsztatów), których głównym celem jest wypracowanie kompleksowej diagnozy i wynikających z niej rekomendacji
w powiązaniu z wizją Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego jako obszaru inteligentnego, przy aktywnym udziale lokalnej społeczności dla potrzeb Ramowej Strategii Smart City dla Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 2030+

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofertna świadczenie usług doradczych obejmujących:

Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych;

Zadanie 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych w projektach unijnych.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie opracowań, materiałów promocyjnych oraz urządzeń promocyjnych i informacyjnych projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce”

Urząd Miasta Kielce

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

zaprasza

do składania ofert

na wykonanie opracowań, materiałów promocyjnych oraz urządzeń promocyjnych i informacyjnych projektu „e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny miasta Kielce", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014–2020, Działanie 7.1 „Rozwój e społeczeństwa" (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e zdrowia), Oś priorytetowa  7 „Sprawne usługi publiczne"

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie do składania ofert - postępowanie rozstrzygnięte

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert

na realizację zadania: wynajem scen, nagłośnienia i oświetlenia
z obsługą techniczną w ramach wydarzeń kulturalnych

 

UWAGA
W załączniku rozstrzygnięcie postępowania

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofertna świadczenie usług doradczych obejmujące:

Zadanie 1. Świadczenie usług doradczych w zakresie zamówień publicznych w projektach unijnych;

Zadanie 2. Świadczenie usług doradczych w zakresie kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych;

Zadanie 3. Świadczenie usług doradczych w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych w projektach unijnych.

Zaproszenie do skłądania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

zaprasza do składania ofert

na usługę badania przez biegłego rewidenta sprawozdań: okresowego i rocznego dotyczących 2019 roku, sporządzonych przez Gminę Kielce Wydział Zarzadzania Funduszami Europejskimi - Biuro ZIT w ramach projektu "Organizacja
i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego,

w ramach projektu „Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda"

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
Poddziałanie RPSW.08.03.06 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (projekty konkursowe).

zaprasza do składania ofert

na zorganizowanie przejazdu i wyżywienia
dla uczniów szkół podstawowych

Zamawiający zmienił dopisek na kopercie na: "Oferta na zorganizowanie przejazdu i wyżywienia dla uczniów szkół podstawowych w ramach projektu "Matma, anglik i przyroda kompetencji w życiu doda".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich,

informuje,

iż rozstrzygnięto postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:

opracowania studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi oraz Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projektu "Kielecki rower miejski".

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi – Referat Funduszy Europejskich zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi oraz Formularza do wniosku o dofinansowanie w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projektu „Kielecki rower miejski".    

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - usługa aktualizacji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej - postępowanie rozstrzygnięte

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

usługę aktualizacji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej
dla Urzędu Miasta Kielce

 

Wyświetlanie 1 - 20 z 263 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14