MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

ZAPYTANIE OFERTOWE Kompensacja mocy biernej w pięciu obiektach oświatowych Gminy

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Energią zaprasza do składania

ofert na wykonanie kompensacji mocy biernej w pięciu obiektach oświatowych Gminy

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce - Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem zaprasza do składania ofert na sprzedaż sprzętu biurowego, tj.: 4 sztuk skanerów szczelinowych

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta, Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora
 
zaprasza do składania ofert na
 
Usługę marketingową – marketing miejsc obejmujący publikacje i reklamy na portalu
oraz w prasie branżowej dedykowanej sektorowi nowoczesnych usług outsourcingowych
polegający na wykupieniu pakietu usług PR

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Kultury i Promocji Miasta, Referat Kultury

zaprasza do składania ofert

na realizację zadania: wynajem sceny oraz nagłośnienia i oświetlenia z obsługą techniczną

w ramach Święta Kielc w dniach 23-25.06.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta,

Referat Aktywizacji Gospodarczej i Centrum Obsługi Inwestora

zaprasza do składania ofert na

Usługę marketingową – marketing miejsc obejmujący publikacje i reklamy na portalu

oraz w prasie branżowej dedykowanej sektorowi nowoczesnych usług outsourcingowych

polegający na wykupieniu pakietu usług PR

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
zaprasza do składania ofert
na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą gastronomiczną na cztery wspólne spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w 2017 r. na potrzeby projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Urząd Miasta Kielce , zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

usługę aktualizacji Elektronicznego Systemu Informacji Prawnej dla Urzędu Miasta Kielce
 

Zaproszenie do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie badań morfologicznych i granulometrycznych odpadów komunalnych z terenu miasta Kielce"

Zaprasza do składania ofert na Opracowanie koncepcji programu edukacji ekologicznej wraz z planem jego realizacji

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji przedstawiającej ofertę edukacyjną umożliwiającą realizację działań kształtujących świadomości ekologiczną mieszkańców Kielc,  promującą ekologiczne postawy i zachowania dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Zapytanie Ofertowe oraz ogłoszenie

dotyczące opracowania Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie projektu przedsięwzięcia pn. "W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego miasta, zwanej Platformą Smart City, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach, modernizację systemu obiegu dokumentów oraz systemów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta Kielce i ich integrację" dotyczące opracowania Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie projektu przedsięwzięcia pn. "W kierunku Smart City - Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego miasta, zwanej Platformą Smart City, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach, modernizację systemu obiegu dokumentów oraz systemów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta Kielce i ich integrację"

Rozstrzygnięcie postępowania

o zamówienie publiczne dotyczące opracowania Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie projektu, który planowany jest do realizacji w ramach Osi priorytetowej 7. Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (Priorytet inwestycyjny 2c wzmocnienie zastosowań TIK dla e administracji, e-uczenia się, e- włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Opracowanie Studium Wykonalności i Wniosku o dofinansowanie projektu przedsięwzięcia pn. "W kierunku Smart City

- Budowa otwartej platformy zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem oraz usługami inteligentnego miasta, zwanej Platformą Smart City, w oparciu o rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Kielcach, modernizację systemu obiegu dokumentów oraz systemów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta Kielce i ich integrację" Postępowanie zostało zamknięte bez rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Referat Funduszy Europejskich

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na:

opracowanie studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami
ekonomiczno-finansowymi dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap III"

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

na wykonanie usługi opracowania studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi dla projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap III".

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich

ZAWIADAMIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

opracowania studium wykonalności  wraz z niezbędnymi  analizami ekonomiczno-finansowymi  dla projektu pn. „ Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT".

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu „Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
zaprasza do składania ofert
na zapewnienie usługi gastronomicznej podczas wspólnego spotkania Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w dniu 16 grudnia 2016 r.

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi,
Referat Funduszy Europejskich

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

na wykonanie usługi opracowania studium wykonalności wraz z niezbędnymi analizami ekonomiczno-finansowymi dla projektu pn. „Kompleksowa modernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT".

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacyjny, Biuro Obsługi Urzędu

zaprasza do składania ofert

    w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)


na  przygotowanie, zapakowanie i dostarczenie do Urzędu Miasta Kielce paczek   

ze słodyczami

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Organizacyjny, Biuro Obsługi Urzędu

Zaproszenie do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

na dostawę bonów towarowych dla emerytów Urzędu Miasta Kielce

Zaproszenie do składania ofert

Urząd Miasta Kielce, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach projektu "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego" współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

zaprasza do składania ofert na opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawę materiałów biurowych z oznaczeniami projektowymi.

Wyświetlanie 1 - 20 z 130 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 7