MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Nabór na członków Komisji Konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 450 ze zm. ) Prezydent Miasta Kielce ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania własnego miasta w  zakresie:  EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGOpod nazwą:  „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Kielce oraz zapewnienie im opieki poprzez umieszczenie ich w obiekcie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy  ul. Ściegiennego 203 ". Wypełniony formularz stanowiący załącznik należy złożyć w Wydziale Edukacji, Profilaktyki i Pożytku Publicznego - Biuro ds. Organizacji Pozarządowych , ul. Strycharska 6, pok. 402 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.11.2018r.

Wyświetlanie 21 - 40 z 275 rezultatów.
Pozycji na stronę 20
z 14