MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Zalecenia pokontrolne

Wnioski pokontrolne (zalecenia) wystosowane do Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach w związku z kontrolą problemową w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki pieniężnej, rozrachunków oraz dochodów
i wydatków.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsziębiorczości w Warszawie dotyczące przeprowadzonej w Gminie Kielce kontroli projektu "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitarnym".

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce i Miejskim Zarządzie Dróg w Kielcach kontroli projektu "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach".

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Archiwum Państwowego w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce ogólnej kontroli archiwum zakładowego.

Wnioski pokontrolne

Wnioski pokontrolne Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oddziału Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego dotyczące przeprowadzonej w Gminie Kielce kontroli projektu "Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I", realizowanego w ramach Działania 6.1. "Wzmocnienie regionalnych i sub-regionalnych ośrodków wzrostu RPOWŚ" - VI Osi priorytetowej - "Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Zalecenia pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym prawidłowości przyjmowania do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem jakości i zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie za szczególnym uwzględnieniem wypełniania obowiązku stosowania właściwego systemu odniesień przestrzennych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247).

Zalecenie pokontrolne

Zalecenia pokontrolne Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczące realizacji projektu nr RPSW.06.01.00-26-777/12 pn. "Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia Kielc - etap II".

Zalecenia pokontrolne

Zalaecenia pokontrolne Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczące reaizaji projektu pn. " Rewitalizacja miasta - Kielce przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród".