MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

Wydawca treści

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Powiatowi Grodzkiemu miasta Kielce na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2016 r.

Protokół kontroli

Protokół Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczania zdrowotnego.

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie wykonywania zadań zleconych z zakresu rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i ich ewidencji.

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w przedmiocie przygotowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w latach 2015-2017.

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Departament Środowiska dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w przedmiocie lokalne formy ochrony przyrody.

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w przedmiocie funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Protokół

Protokół Ministerstwa Finansów Departament Audytu Środków Publicznych z czynności kontrolnych w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, dotyczy projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach".

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce w zakresie sposobu sprawowania przez Gminę dozoru nad stanem grobów i cmentarzy wojennych i opieki nad cmentarzami i mogiłami poległych, prawidłowość wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie na 2016 rok z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego oraz oceny stanu ich utrzymania.

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kontroli w zakresie terminowości wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Kielcach dotyczące kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce w zakresie dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.