MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

1. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce

1. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce

Do zakresu zadań Komisji należy:
1) opiniowanie wykonania budżetu Miasta i występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Prezydentowi;
2) kontrola sposobu opracowania i jakości projektów uchwał Rady;
3) kontrolowanie prawidłowości realizowania uchwał przez Prezydenta i jednostki organizacyjne Miasta oraz Zarządzeń Prezydenta;
4) kontrola realizacji inwestycji i obrotu mieniem Miasta oraz jakości usług świadczonych na rzecz Miasta;
5) ustalanie i analizowanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Miasta i wskazywanie osób za nie odpowiedzialnych;
6) rozpatrywanie skarg dotyczących działań Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 4;
7) zbieranie w różnych formach wyjaśnień oraz informacji służących Radzie dla doskonalenia działalności Miasta;
8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę.
 
Skład Komisji:
 
  • Piotr Kisiel - Przewodniczący Komisji
  • Witold Borowiec
  • Marcin Chłodnicki
  • Stanisław Góźdź
  • Katarzyna Zapała
 
Kontakt:
 
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
Telefon: 41 3676 139
Fax: 41 3444 301

Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej
Data utworzenia:  17 grudzień 2010 12:06 Data publikacji:  9 styczeń 2018 11:17
Wersja:  3.3