MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

11.PODATKI

PODATKI

ULGI I ZWOLNIENIA

 

 
ULGI
 

   Karta Usług Nr 72

   Karta Usług Nr 73

W załączniku:

- Oświadczenie o stanie majatkowym

- Oświadczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis

- Oświadczenie przedsiębiorcy ubiegającego się o pomoc de minimis w   rolnictwie

 

Ulgi indywidualne

 

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, każdy podatnik, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, ma prawo do wystąpienia do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów i opłaty skarbowej w zakresie

  • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty,
  • odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

O przesłance ważnego interesu podatnika można mówić w sytuacji znacznego obniżenia zdolności płatniczych dłużnika, w stopniu uniemożliwiającym zapłatę odsetek za zwłokę, spowodowanego wyjątkowym zdarzeniem losowym niezależnym od Niego (np. powódź, pożar lub innym zdarzeniem uznanym za wyjątkowe).

 

Natomiast pod pojęciem interesu publicznego należy rozumieć potrzebę (dobro), której zaspokojenie powinno służyć zbiorowości lokalnej (mieszkańcom miasta) lub całemu społeczeństwu.

 

Ulgi podatkowe mają charakter wyjątkowy, gdyż zasadą pozostać musi płacenie podatków  w sposób i w terminach przewidzianych przez prawo. Jedynie nadzwyczajne okoliczności mogą spowodować odstępstwo od tej zasady.

 

Ważne dla przedsiębiorców

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą może otrzymać wymienione powyżej ulgi w spłacie zobowiązań, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej;

2) stanowią pomoc de minimis;

3) stanowią pomoc publiczną;

Wniosek w sprawie udzielenia ulgi podatkowej wymaga przedłożenia przez wnioskodawcę dokumentów pozwalających na dokonanie oceny jego aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej. W przypadku przedsiębiorców występujących z takim wnioskiem, niezbędne jest przedłożenie dodatkowych informacji wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej.

 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną wraz z wnioskiem winien:

 
  • wskazać rodzaj oraz przeznaczenie pomocy, o którą się ubiega;
  • przedstawić wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis (pomocy de minimis,pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie), jakie  otrzymał w  roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis (pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie, pomocy de minimis w rybołówstwie) otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - jeżeli przedsiębiorca ubiega sie o pomoc de minimis,
  • przedstawić informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis lub pomocy innej niż pomoc de minimis  na odpowiednich formularzach:

1. Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Rozporządzenie Rady Mistrów z dnia 24 października 2014r., Dz. U., poz. 1543),

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r., Dz. U. Nr 53, poz. 312),

  • przedstawić sprawozdania finansowe za okres 3 lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • wskazac dowody, że przedsiębiorca spełnia warunki do uzyskania pmocy de minimis albo pomocy publicznej o takim przeznaczeniu jakie wskazał
 
 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji - pokój  117

Urząd Miasta Kielce

Rynek 1, 25-303 Kielce

 

 

 Informacje o sposobie postępowania i dokumentach,jakie ubiegający sie o ulgę lub zwolnienie powinien złożyć, zawarte są w Karcie Mieszkańca zamieszczonej pod artkułem.


Autor:  Dorota Polak - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji Osoba publikująca: Monika Olbratowska Wydział Podatków
Data utworzenia:  23 czerwiec 2009 15:41 Data publikacji:  7 sierpień 2019 11:48
Wersja:  4.4