MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

2. OPŁATY

OPŁATY

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

W roku 2016 opłata od posiadania psów została zniesiona

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać telefoniczne: 41 36-76-212   lub osobiście  w  pok. 212  w Urzędzie Miasta Kielce Rynek 1

W latach 2010-2015 obowiązywała Uchwała Nr XXIX/660/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia  30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów ustalająca opłatę w wysokości 45 zł od jednego psa.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z OPŁATĄ OD POSIADANIA PSÓW

Podatnikami opłaty od posiadania psów są właściciele psów, którzy są zobowiązani  złożyć pisemną informację o posiadanych psach w terminie 14 dni od dnia powstania lub wygaśnięcia obowiązku w zakresie opłaty od posiadania psów.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał w ciągu roku podatkowego, termin płatności opłaty wynosi 14 dni od daty jego powstania, natomiast w przypadku wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku, wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym dokonano zgłoszenia utraty psa. W przypadku doręczenia zaświadczenia od lekarze weterynarii z informacją   o dacie uśpienia psa, obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym pies został uśpiony.

Opłata płatna jest – bez wezwania – jednorazowo w terminie do 31 marca roku podatkowego na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Kielce

25-303 Kielce, Rynek 1

ING Bank Śląski  S.A.

84 1050 1461 1000 0023 5322 6174

 Na mocy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z opłaty od posiadania psów zwalnia się:

  • osoby powyżej 65. roku życia prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe-  z tytułu posiadania jednego psa,
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
  • osoby zaliczane do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –  z tytułu posiadania jednego psa,
  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych   oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- pod warunkiem wzajemności
  • osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych –  z tytułu posiadania jednego psa asystującego;

Autor:  Dorota Polak - Dyrektor Wydziału Podatków Osoba publikująca: Monika Olbratowska Wydział Podatków
Data utworzenia:  9 czerwiec 2009 12:17 Data publikacji:  20 luty 2017 12:58
Wersja:  5.0