MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

2. OPŁATY

OPŁATY

OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

Od roku 2016 opłata od posiadania psów została zniesiona

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać telefoniczne: 41 36-76-212   lub osobiście  w  pok. 212  w Urzędzie Miasta Kielce Rynek 1

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), uprzejmie informujemy, iż:

a)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl

b)    podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z windykacją opłaty od posiadania psów,

c)     podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

d)    przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z w/w ustaw), jednak nie dłużej niż przez 10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi,

e)     przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

f)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

g)    w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Autor:  Dorota Polak - Dyrektor Wydziału Podatków Osoba publikująca: Monika Olbratowska Wydział Podatków
Data utworzenia:  9 czerwiec 2009 12:17 Data publikacji:  13 lipiec 2018 11:25
Wersja:  5.2