MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

3. OPŁATY

OPŁATY

OPŁATA TARGOWA

 

 

OPŁATA TARGOWA
Podatnicy opłaty targowej
Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.
 
Przedmiot opłaty targowej
Opłata targowa pobierana jest od czynności dokonywania sprzedaży na targowiskach.
 
Za targowiska uważa się wszelkie miejsca w których prowadzona jest sprzedaż, przy czym opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub ich częściach.
 
Zwolnienia
Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIV/251/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej
z opłaty targowej zwalnia się:
·         sprzedaż dokonywaną na terenach zamkniętych wokół hal przeznaczonych i używanych do organizowania imprez targowych, wystawienniczych i aukcyjnych,
·         sprzedaż dokonywaną w miejscach wyznaczonych w trakcie trwania zorganizowanych festynów, kiermaszów i jarmarków o charakterze promocyjnym Miasta Kielce
 
 
Strefy opłaty targowej
 

 

I Strefa

Ø  Zorganizowany i ogrodzony obszar przy  ul. Seminaryjskiej

Ø  Wydzielony obszar targowiska pomiędzy ul.Wróblewskiego, targowiskiem przy  ul. Seminaryjskiej a Willą Magnat

Ø  Wydzielony obszar targowiska pomiędzy ul. Tarnowską a terenem Zespołu Szkól Przemysłu Spożywczego w Kielcach, a targowiskiem przy      ul. Seminaryjskiej

Ø  Wydzielony obszar targowiska pomiędzy pasem drogowym ul. Wróblewskiego a budynkiem Wilii Magnat

Ø  Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska przy ul. Mielczarskiego

Ø  Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska (giełdy rolnej) przy ul. Poleskiej

Ø  Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska (giełdy rolnej) przy ul. Zbożowej

Ø  Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska (giełdy rolnej) przy ul.   Magazynowej

Ø  Zorganizowane i ogrodzone place wystawowo-sprzedażowe części          i akcesoriów samochodowych, samochodów i pozostałych pojazdów

Ø  Zorganizowany i ogrodzony obszar giełdy staroci przy Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach

 
II Strefa
W pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Kielce
III Strefa
Pozostały obszar określony granicami administracyjnymi Miasta Kielce
 
 
Dzienne Stawki opłaty targowej
 

 

L.p.
Przedmiot opłaty targowej
Strefa I
Strefa II
Strefa III
1.
Sprzedaż:
a)      w kioskach, pawilonach, budkach , itp., z wyłączeniem obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane,
 
b)      w straganach, namiotach oraz innych obiektach budowlanych o charakterze tymczasowym w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane,
 
c)      obnośna tj. z ręki, z ziemi, kosza, skrzyni, wiadra, wózka, stołu, stolika, itp.
 
– za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni
0,50
1,00
16,00
2.
Sprzedaż z pojazdu samochodowego, przyczepy, naczepy, platformy, itp.
10,00
20,00
80,00
3.
Sprzedaż w ogródku gastronomicznym
 
– za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni
0,25
0,50
1,00
4.
Sprzedaż samochodów i innych pojazdów oraz sprzedaż ich części i akcesoriów
 
– za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni
0,50
1,00
16,00
 
 
Pobór opłaty targowej
 
Poboru opłaty targowej dokonują niżej wymienieni inkasenci:
 

L.P.

Nazwa inkasenta

Punkt poboru opłaty targowej

Wynagrodzenie za inkaso (%)pobranej opłaty)

 

1

2

3

4

 

1.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska przy ul. Seminaryjskiej

50

2.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska przy ul. Mielczarskiego

50

3.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Wydzielony obszar targowiska pomiędzy ul. Wróblewskiego, targowiskiem przy ul. Seminaryjskiej a Willą Magnat

50

4.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Wydzielony obszar targowiska pomiędzy ul. Tarnowską, terenem Zespołu szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach a targowiskiem przy ul. Seminaryjskiej

50

5.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Wydzielony obszar targowiska pomiędzy pasem drogowym ul. Wróblewskiego a budynkiem Willi Magnat

50

6.

Miejski Zarząd Dróg

Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska( giełdy rolnej) przy ul. Poleskiej

50

7.

Miejski Zarząd Dróg

Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska( giełdy rolnej) przy ul. Zbożowej

50

8.

Miejski Zarząd Dróg

Zorganizowany i ogrodzony obszar targowiska( giełdy rolnej) przy ul. Magazynowej

50

9.

Miejski Zarząd Dróg

Zorganizowane i ogrodzone place wystawowo-sprzedażowe części samochodowych, samochodów i pozostałych pojazdów

50

10.

Wojewódzki Dom Kultury

Zorganizowany i ogrodzony obszar giełdy staroci przy WDK

40

11.

Kieleckie Centrum Kultury

Na obszarze swojej działalności

50

12.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Na obszarze swojej działalności

 

50

13.

Miejski Zarząd Dróg

W pasach drogowych w granicach administracyjnych Miasta Kielce

75

14.

Miejski Zarząd Dróg

Na pozostałym obszarze określonym granicami administracyjnymi Miasta Kielce

50

 

 

 


Autor:  Dorota Polak - Dyrektor Wydziału Podatków Osoba publikująca: Monika Olbratowska Wydział Podatków
Data utworzenia:  9 czerwiec 2009 13:36 Data publikacji:  24 listopad 2016 13:44
Wersja:  2.0