MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

3. ZADANIA WYDZIAŁU

 1. koordynacja działań jednostek organizacyjnych Miasta w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem przy pomocy narzędzi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
 2. wdrażanie i doskonalenie zintegrowanego zarządzania miastem przy pomocy Miejskiego systemu Informacji Przestrzennej w powiązaniu z innymi informatycznymi systemami dziedzinowymi, budowa zintegrowanej platformy zarządzania miastem,
 3. administrowanie modułami Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS),
 4. prowadzenie strategicznych baz danych przestrzennych związanych z poszczególnymi obszarami zrównoważonego rozwoju,
 5. koordynacja opracowań przestrzennych, analiz i monitoringu wskaźników dla potrzeb zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem i środowiskiem,
 6. nadzorowanie odpowiedniego korzystania z narzędzi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w wydziałach Urzędu Miasta i jednostkach organizacyjnych,
 7. koordynacja polityki informacyjnej i uspołecznienia procesów podejmowania decyzji realizowanych przy pomocy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej,
 8. współpraca z jednostkami innowacyjnymi, ośrodkami naukowymi i organizacjami w zakresie realizacji idei inteligentnego miasta,
 9. realizacja zadań Centrum Obsługi Inwestora, w tym w szczególności przygotowywanie i udzielanie informacji o ofercie inwestycyjnej oraz warunkach prowadzenia działalności gospodarczej, identyfikacja przewag konkurencyjnych Miasta, tworzenie indywidualnej oferty wsparcia dla potencjalnych inwestorów,
 10. prowadzenie strony internetowej Miasta o profilu gospodarczym zawierającej aktualną bazę ofert inwestycyjnych,
 11. współpraca z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie, z lokalnymi przedsiębiorcami, organizacjami okołobiznesowymi, organizacjami pracodawców, instytucjami rynku pracy, uczelniami, siecią Centrów Obsługi Inwestora,
 12. tworzenie i dystrybucja oferty inwestycyjnej Miasta oraz promocja gospodarcza Miasta,
 13. opracowanie i realizacja programu aktywizacji gospodarczej Miasta,
 14. gromadzenie danych o sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta oraz ich aktualizacja, a także stałe monitorowanie atrakcyjności inwestycyjnej,
 15. współpraca i utrzymywanie kontaktów z wybranymi placówkami dyplomatycznymi Rzeczypospolitej Polski zagranicą, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi instytucjami działającymi w obszarze współpracy międzynarodowej i zagranicznej,
 16. współpraca miasta ze społecznościami lokalnymi, instytucjami samorządowymi w innych krajach Europy i Świata,
 17. inicjowanie i organizacja wydarzeń międzynarodowych i promocja Kielc zagranicą,
 18. współpraca w kraju i poza jego granicami z organizacjami reprezentującymi mniejszość polską i Polonię,
 19. sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami prawa handlowego, w których miasto Kielce posiada udziały lub akcje, tj. wykonywanie uprawnień wynikających z praw majątkowych miasta Kielce w zakresie praw z akcji i udziałów należących do miasta Kielce, łącznie z wynikającymi z nich prawami osobistymi, oraz uprawnień organu założycielskiego w szczególności:

  1. wykonywanie prawa głosu oraz innych praw korporacyjnych i majątkowych wspólnika/akcjonariusza,
    
  2. wykonywanie czynności związanych z realizacją praw i obowiązków wspólnika/akcjonariusza, w szczególności związanych z powoływaniem członków organów spółek, zatwierdzaniem sprawozdań finansowych,
    
  3. podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego, umorzeniem akcji/udziałów, wniesieniem akcji/udziałów do innego podmiotu tytułem aportu, podziałem, łączeniem i przekształcaniem spółek, monitorowanie sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek,

   z wyłączeniem zadań realizowanych przez spółki, a nadzorowanych przez właściwe Wydziały,
 20. współpraca z przedstawicielami miasta Kielce w radach nadzorczych spółek,
 21. wykonywanie czynności związanych z tworzeniem i przystępowaniem do spółek oraz rozwiązywaniem i występowaniem z nich.