MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

4. RODO -Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w DPS

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Dom Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich, ul. Króla Jana III Sobieskiego 30, 25-124 Kielce. Z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej email dpssobieski@poczta.onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
2. Funkcję Inspektora ochrony danych pełni Pan Andrzej Kolek, adres email akolek.iod@gmail.com . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie w celu i w zakresie określonym w: obowiązujących przepisach prawa, zawartych umowach, udzielonej zgodzie oraz regulaminie organizacyjnym Administratora. Dane osobowe przetwarzane będą ręcznie (dokumentacja papierowa) oraz automatycznie (system informatyczny).
4. Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane a po tym czasie przez okres i w zakresie jaki przewidują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Administrator udostępnia dane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku zawarcia dodatkowych ustaleń w tym zakresie z Panią/Panem.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do sprostowania danych w przypadku przetwarzania danych błędnych lub niekompletnych,
- prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") w przypadku przetwarzania danych niezgodnego z prawem, lub osoba, której dane były przetwarzane cofnęła zgodę i nie ma innej postawy prawnej do ich przetwarzania,
- prawo do ograniczenia przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
- prawo do sprzeciwu.
Państwa prawa będą realizowane zgodnie z obowiązującymi Administratora przepisami prawa, do którego przestrzegania jest zobowiązany.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Kontakt z organem nadzorczym zajmującym się ochroną danych osobowych na terenie Polski:
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
8. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie udzielonej zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Administrator nie przekazuje żadnych danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10. Administrator nie przetwarza danych osobowych do żadnych innych celów niż te co zostały określone w obowiązujących go przepisach prawa i do których został upoważniony. Nie wykorzystuje danych osobowych w celach marketingowych, nie przeprowadza również tzw. profilowania.
11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i standardami.