MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce

5. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce

Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce
Do zakresu działania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należą sprawy:

1) polityki usług komunalnych w zakresie:

a) gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania czystości i porządku, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną oraz gaz,

b) transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, dróg, ulic, mostów i placów, inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa wraz z infrastrukturą techniczną,

c) zieleni miejskiej i zadrzewień w tym gospodarki leśnej w lasach komunalnych oraz nie stanowiących własności Skarbu Państwa,

2) opiniowanie planowanych inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem ich uciążliwości dla otoczenia,

3) gospodarowania lokalami mieszkalnymi Miasta,

4) polityki mieszkaniowej,

5) handlu, usług i rzemiosła,

6) współpracy z lokalnymi inicjatywami inwestycyjnymi,

7) opiniowania programów i inicjowanie działań na rzecz ochrony powietrza, wody, gleby, upraw, zieleni komunalnej,

8) opiniowania programów mających na celu poprawę i kontrolę środowiska,

9) ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

10) bezpieczeństwa publicznego.

 
Skład Komisji:
  • Jacek MichalskiPrzewodniczący Komisji
  • Krzysztof Adamczyk
  • Jan Gierada
  • Joanna Grzela
  • Dawid Kędziora
  • Grzegorz Świercz
  • Włodzimierz Wielgus
Kontakt:
 
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Kielce
Rynek 1, 25-303 Kielce
Telefon: 41 3676 139
Fax: 41 3444 301

Autor:  Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej Osoba publikująca: Zbigniew Brelski Biuro Rady Miejskiej
Data utworzenia:  17 grudzień 2010 12:41 Data publikacji:  20 grudzień 2017 11:57
Wersja:  3.0