MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

6. PODATKI

PODATKI

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

 

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU - 2019   - do pobrania

 

      KARTA USŁUG NR 99 (informacje o sposobie załatwienia sprawy)

 

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE W LATACH 2014- 2019 

 W latach 2014- 2019 obowiązują stawki podatku od środków transportowych ustalone Uchwałą Nr XLIII/1023/2009 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, zmienionej uchwałą Nr XVIII/408/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2011r. i uchwałą Nr XIV/250/2015  Rady Miasta Kielce z dnia 8 października 2015r.

1)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                    - 570 zł,

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                        - 950 z

c)  powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                - 1140 zł,

2)  od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton   - 1330 zł,

3)   od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - 1140 zł,

4)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy 

 a)   mniejszej niż 22 miejsca                                                    - 1330 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca                                        - 1680 zł,

5)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton   - 2560 zł,

6) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów

a)  równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie                 - 2023 zł,

b) powyżej 36 ton                                                                   - 2660 zł

7)   od przyczep lub naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

 a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie                      - 1400 zł,

b) powyżej 36 ton                                                                       - 1774 zł.

2.      Dla pojazdów określonych w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 spełniających wymagania normy EURO  zakresie poziomu emisji spalin i hałasu do środowiska naturalnego stawki wynoszą:

1)  od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a)  powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                                   - 510 zł,

b)  powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                        - 860 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton                                                 - 1030 zł,

2)  od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton    - 1200 zł,

3)  od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy

a)  mniejszej niż 22 miejsca                                                             - 1200 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca                                               - 1510 zł,

 

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W LATACH  2016 - 2018    - do pobrania

DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W LATACH   2014 -2015  -  do pobrania

 

PODSTAWOWE INFORMACJE ZWIĄZANE Z PODATKIEM OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:

·    Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

·   Ciągniki siodłowe i balastowe, przystosowane do używania łącznie z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony (włącznie),

·   Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

·   Autobusy

Podstawę opodatkowania stanowi:

· dla samochodów ciężarowych – dopuszczalna masa całkowita,

· dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów,

· dla przyczep i naczep wykorzystywanych łącznie z pojazdem silnikowym – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów,

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych, ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Jak właścicieli traktuje się również posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych  lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Jeżeli współwłaściciel, który jest wpisany na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego, ma stałe miejsce zamieszkania w innej gminie to podatek należy zadeklarować i wpłacić na rachunek tej gminy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego- od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty. Zarejestrowanie środka transportowego oznacza jego rejestrację, z wyjątkiem rejestracji czasowej, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

Obowiązek podatkowy wygasa z  końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana, jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

SKŁADANIE ZEZNAŃ PODATKOWYCH

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane:

1)  składać, w terminie do dnia 15 lutego każdego roku, deklaracje na podatek  od środków transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu DT-1 oraz załączniku DT-1/A, który zawiera szczegółowe dane o pojazdach, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni od  dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2)  odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;

TERMINY PŁATNOŚCI

Podatek płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego przelewem lub gotówką bez dodatkowych opłat, na indywidualny rachunek bankowyw oddziałach ING Bank Śląski S.A. w Kielcach:

- Rynek 1 Urząd Miasta Kielce   (poniedziałek- środa 7:30 -17, czwartek - piątek 7:30 - 16:00

- w siedzibie ING Kielce ul. Silniczna 26                

- w siedzibie ING Kielce ul. Staszica 3                        

- w siedzibie ING Kielce ul. Warszawska 147      

W przypadku składania deklaracji od środków transportowych pierwszy raz, do chwili nadania indywidualnego numeru rachunku bankowego, podatek można wpłacić na ogólne PODATKOWE konto bankowe:

 ING Bank Śląski S.A

84 1050 1461 1000 0023 5322 6174

nr BIC (SWIFT):  INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

 

UWAGA!

  ZMIANY W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW OD 2016 R.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których udziela się pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.

Obecnie pełnomocnictwa: do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, szczególne oraz do doręczeń  składane są na formularzach określonych przez Ministra  Finansów.

Druki pełnomocnictw składanych w postaci papierowej:

W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem
1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.

Natomiast od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem podpisania deklaracji). Pełnomocnictwo ogólne mocodawca obowiązany jest zgłosić w formie elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

 

Informacje o sposobie załatwienia sprawy można uzyskać w Urzędzie Miasta Kielce, Rynek 1

- osoby PRAWNE -pok. 204, tel. 41 36 76 200

- osoby FIZYCZNE - pok. 204, tel. 41 36 76 204

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), uprzejmie informujemy, iż:

 

a)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl

b)    podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu windykacji podatku od środków transportowych,

c)     podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora jest ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

d)    przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu windykacji podatku od środków transportowych,jednak nie dłużej niż przez10 lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszej usługi,

e)     przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

f)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

g)    w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Autor:  Dorota Polak- Dyrektor Wydziału Podatków Osoba publikująca: Monika Olbratowska Wydział Podatków
Data utworzenia:  9 czerwiec 2009 14:09 Data publikacji:  7 sierpień 2019 11:36
Wersja:  8.0