MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

7. PODATKI

PODATKI

PODATEK ROLNY

 

PODATEK ROLNY

 

FORMULARZE  OBOWIĄZUJĄCE od dnia 1 lipca 2019 r.

                                            OSOBY FIZYCZNE

      KARTA USŁUG 65 (informacje o sposobie załatwienia sprawy)- osoby fizyczne

                                             OSOBY PRAWNE

     KARTA USŁUG 67 (informacje o sposobie załatwienia sprawy)- osoby prawne

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE do 30 czerwca 2019 r

Stawki obowiązujące w 2019 r.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M. P. z 2018 r. poz. 1004) średnia cena, którą przyjmuje się  do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok wynosi 54,36 zł za 1 dt (q).

Sposób obliczenia wysokości podatku rolnego:
1. Dla gruntów gospodarstw rolnych
Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych.
Stawka podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych stanowi równowartość pieniężną 2,5 dt(q) żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta, czyli w 2019 r. wynosi 135,90 zł (wyliczenie: 54,36 zł za 1 dt(q) żyta x 2,5 dt(q) = 135,90 zł).
 
2. Dla pozostałych gruntów o charakterze rolnym
Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
Stawka podatku rolnego od 1 ha gruntów pozostałych o charakterze rolnym stanowi równowartość pieniężną 5 dt (q) żyta, obliczoną wg średniej ceny skupu żyta, czyli w 2019 r. wynosi 271,80 zł (wyliczenie: 54,36 zł za 1 dt (q) żyta x 5 dt (q) = 271,80 zł).

 

 
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne,  z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 
Podstawowe pojęcia związane z podatkiem rolnym:
· za działalność rolniczą uważa się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, roślin ozdobnych, grzybów uprawnych, sadownictwo, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego fermowego oraz chów i hodowlę ryb,
· gospodarstwo rolne to obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza – o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej w tym spółki nieposiadającej osobowości prawnej;
 
Podstawę opodatkowania stanowi:
 
· dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego
· dla pozostałych gruntów  – liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków
 
Podatnicy podatku rolnego
 
Podatnikami podatku rolnego są – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:
·       właścicielami gruntów,
·       posiadaczami samoistnymi gruntów,
·       użytkownikami wieczystymi gruntów,
·     posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
1.     wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo
2.     jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych,
·         dzierżawcami – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych,
ponadto, jeżeli:
-         grunty znajdują się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w podatku rolnym ciąży na posiadaczu samoistnym,
·         grunty gospodarstwa rolnego zostały wniesione do spółdzielni produkcyjnej jako wkład gruntowy – podatnikiem podatku jest spółdzielnia produkcyjna,
·         grunty podlegające opodatkowaniu stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach). Jeżeli grunty te stanowią gospodarstwo rolne, obowiązek podatkowy ciąży na tej osobie będącej współwłaścicielem (posiadaczem), która to gospodarstwo prowadzi w całości.
 
Składanie zeznań podatkowych
 
OSOBY FIZYCZNE
 
Osoby fizyczne obowiązane są do składania organowi podatkowemu informacji o gruntach, sporządzonych na formularzu I-NRL oraz  na załączniku WWN, który zawiera dane o współwłaścicielach użytków rolnych;
 
Informacje powinny być składane w przypadku:
1.     zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. kupno, sprzedaż gruntów o charakterze rolnym),
2.     gdy w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza w terminie 14 dni od dnia  wystąpienia wskazanych okoliczności.
 
Podatnicy, u których nie wystąpiły żadne zmiany nie mają obowiązku składania corocznie przedmiotowej informacji. Wysokość podatku ustalana jest wówczas na podstawie danych posiadanych już przez organ podatkowy.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – to osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
OSOBY PRAWNE
 
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać corocznie do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek rolny na formularzu DPR oraz  załącznika WWN, który zawiera dane o współwłaścicielach użytków rolnych (na każdą nieruchomość należy wypełnić odrębny załącznik),

Terminy obowiązujące osoby prawne:

corocznie do dnia 15-go stycznia, a w sytuacji:
- powstania obowiązku podatkowego po ww. dacie – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- wystąpienia zmian w trakcie roku podatkowego mających wpływ na wysokość opodatkowania – korektę deklaracji w terminie 14 dni.
 

W latach 2014 do 2015 obowiązywały wzory informacji i deklaracji na podatek rolny:
 
1.Wzór formularza deklaracji na podatek rolny (DPR-1),
2. Wzór formularza informacji o gruntach (IG-1)
3. Wzór załącznika do informacji o gruntach, deklaracji na podatek rolny – „Wykaz współwłaścicieli użytków rolnych" (WWUR),
4. Wzór załącznika do informacji o gruntach, deklaracji na podatek rolny „Dane o nieruchomościach rolnych" (DR),
Określone zostały Uchwałą Nr XXI/447/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
 
 

Podatek rolny płatny jest na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatkowej lub gotówką bez dodatkowych opłat, po okazaniu decyzji podatkowej, w oddziałach ING Bank Śląski S.A. w Kielcach:

- Rynek 1 Urząd Miasta Kielce (poniedziałek- środa 7:30 -17:00, czwartek- piątek 7:30 - 16:00

- w siedzibie ING Kielce ul. Silniczna 26               

- w siedzibie ING Kielce ul. Staszica 3                         

- w siedzibie ING Kielce ul. Warszawska 147        


 
 
 
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatnosci I raty.
 Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 
W przypadku składania deklaracji na podatek rolny po raz pierwszy oraz nieposiadania wygenerowanego indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłaty należy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski S.A.

84 1050 1461 1000 0023 5322 6174

nr BIC (SWIFT):  INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych


UWAGA!

  ZMIANY W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW OD 2016 R.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których udziela się pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.

Obecnie pełnomocnictwa: do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, szczególne oraz do doręczeń  składane są na formularzach określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów.


Druki pełnomocnictw składanych w postaci papierowej:

 

W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.

Natomiast od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem podpisania deklaracji). Pełnomocnictwo ogólne mocodawca obowiązany jest zgłosić w formie elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

 


Informacje o sposobie załatwienia sprawy można uzyskać w Centrum Informacji Podatkowej (osoby fizyczne) w pok. 53 tel. 41 36-76-053 oraz pok. 38 i 44 (osoby prawne) tel. 41 36 76 338 oraz 41 36 76 044 Urzędu Miasta Kielce Rynek 1

 
 Z treścią uchwał można się zapoznać na stronie www.bip.kielce.eu
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), uprzejmie informujemy, iż:

a)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl

b)    podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu ustalenia podatku od nieruchomości,  podatku rolnego lub podatku leśnego,

c)     podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora są odpowiednio ustawy: z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa z dnia 15 listopada o podatku rolnym lub ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,

d)    przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ustalania ww. podatku, jednak nie dłużej niż przez 10lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,

e)     przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

f)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

g)     w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Autor:  Dorota Polak - Dyrektor Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji Osoba publikująca: Monika Olbratowska Wydział Podatków
Data utworzenia:  26 czerwiec 2009 13:16 Data publikacji:  7 sierpień 2019 11:18
Wersja:  10.4