MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

8. PODATKI

PODATKI

PODATEK LEŚNY

 

PODATEK LEŚNY
 

FORMULARZE  OBOWIĄZUJĄCE od dnia 1 lipca 2019 r.

                                            OSOBY FIZYCZNE

      KARTA USŁUG NR 65 (informacje o sposobie załatwienia sprawy) - osoby fizyczne

                                             OSOBY PRAWNE

      KARTA USŁUG NR 68 (informacje o sposobie załatwienia sprawy)  - osoby prawne

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE do dnia 30.06.2019 r.

 

  Stawki obowiązujace w 2019 roku

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1005) średnia cena, którą przyjmuje się do obliczenia podatku leśnego na 2019 rok wynosi 191,98 zł  za 1 m3.
 
Sposób obliczenia wysokości podatku
Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, czyli w  2019 r. wynosi 42,2356 zł.
Wyliczenie: 191,98 zł x 0,220 m3 = 42,2356 zł.
 
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 
Podstawowe pojęcia związane z podatkiem leśnym
· las – w rozumieniu ustawy stanowią grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy,
· działalność leśna – działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania (z wyjątkiem skupu) drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.
 
Podstawę opodatkowania stanowi:
powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
 
Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące: 
·         właścicielami lasów,
·         posiadaczami samoistnymi lasów,
·         użytkownikami wieczystymi lasów,
·         posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. dzierżawcy),
ponadto jeżeli: 
·         lasy pozostają w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz wchodzą w skład Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa – obowiązek podatkowy ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych,
 -        las znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiazek podatkowy w zakresie podatku leśnego ciąży na posiadaczu samoistnym
·         las jest współwłasnością lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów – stanowi wówczas odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem leśnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.
 
Informacje i deklaracje podatkowe
Formularze wyżej wymienionych deklaracji oraz załączników dostępne są w Centrum Informacji Podatkowej – pokój 53  (osoby fizyczne) oraz pok. 38 (osoby prawne) Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1
 
Składanie zeznań podatkowych
 
OSOBY FIZYCZNE
obowiązane są do składania informacji w sprawie podatku leśnego na formularzu I-NRL oraz na załączniku WWN- wykaz wpółwłaścicieli nieruchomości
 
Informacje powinny być składane w sytuacji:
1.     zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (kupno, sprzedaż gruntów o charakterze leśnym),
2.      gdy w ciągu roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna w terminie 14 dni od wystąpienia wskazanych okoliczności.
 
Podatnicy, u których nie wystąpiły żadne zmiany nie mają obowiązku składania corocznie przedmiotowej informacji. Wysokość podatku ustalana jest wówczas na podstawie danych posiadanych już przez organ podatkowy.
Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 
OSOBY PRAWNE
jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa obowiązane są składać corocznie do dnia 15 stycznia deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy na formularzu DPL oraz na załączniku WWN- wykaz współwłaścicieli nieruchomości
 

Terminy obowiązujące osoby prawne:

do dnia 15 stycznia- składanie deklaracji na podatek leśny na obowiązującycm druku
 
 w sytuacji:
1.     powstania obowiązku podatkowego po ww. dacie – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,
2.     zaistnienia zmian mających wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie kwoty należnego podatku – korektę deklaracji  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.
 
 
W latach 2014  do 2015 obowiązywały wzory informacji i deklaracji na podatek leśny:
 
1.Wzór formularza deklaracji na podatek leśny (DPL-1),
2. Wzór formularza informacji o lasach (IL-1)
3. Wzór załącznika do informacji o lasach, deklaracji na podatek leśny – „Wykaz współwłaścicieli lasów" (WWL),
4. Wzór załącznika do informacji o lasach, deklaracji na podatek leśny „Dane o nieruchomościach leśnych" (DL),
Określone zostały Uchwałą Nr XXI/447/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych.
 

Podatek leśny płatny jest przelewem na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji podatlowej lub gotówką bez dodatkowych opłat, po okazaniu decyzji podatkowej, w oddziałach ING Bank Śląski S.A. w Kielcach:

- Rynek 1 Urząd Miasta Kielce   (poniedziałek- środa 7:30- 17:00, czwartek- piątek 7:30 - 16:00)

- w siedzibie ING Kielce ul. Silniczna 26                

- w siedzibie ING Kielce ul. Staszica 3                        

- w siedzibie ING Kielce ul. Warszawska 147         

 
 
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatnosci I raty.
 Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 
W przypadku składania deklaracji na podatek rolny po raz pierwszy oraz nieposiadania wygenerowanego indywidualnego numeru rachunku bankowego, wpłaty należy dokonywać na konto:

ING Bank Śląski S.A.

84 1050 1461 1000 0023 5322 6174

nr BIC (SWIFT):  INGBPLPW - dla wpłat dokonywanych z rachunków zagranicznych

UWAGA!

  ZMIANY W ZAKRESIE PEŁNOMOCNICTW OD 2016 R.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których udziela się pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.

Obecnie pełnomocnictwa: do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej, szczególne oraz do doręczeń  składane są na formularzach określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów.


Druki pełnomocnictw składanych w postaci papierowej:

 

W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem
1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.

Natomiast od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (z wyjątkiem podpisania deklaracji). Pełnomocnictwo ogólne mocodawca obowiązany jest zgłosić w formie elektronicznej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej – Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych.

Informacje o sposobie załatwienia sprawy można uzyskać w Centrum Informacji Podatkowej (osoby fizyczne) w pok. 53 tel. 41 36-76-053 oraz pok.  38 oraz 44 (osoby prawne) tel. 41 36 76 338, 41 36 76 044 Urzędu Miasta Kielce Rynek 1

 
 Z treścią uchwał można się zapoznać na stronie www.bip.kielce.eu
 
 

Terminy płatności

 
OSOBY FIZYCZNE
 
W 2019 r. podatek płatny jest w czterech ratach do dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego – na podstawie otrzymanej decyzji w sprawie wymiaru podatku leśnego lub w terminie 14 dni od dnia doręczenia.
 
OSOBY PRAWNE
Podatek płatny jest w miesięcznych ratach w terminie do 15-go każdego miesiąca na podstawie złożonej deklaracji.
Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
 

z treścią uchwał można się zapoznać na stronie www.bip.kielce.eu

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), uprzejmie informujemy, iż:

a)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.
W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl

b)    podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją procesu ustalenia podatku od nieruchomości,  podatku rolnego lub podatku leśnego,

c)     podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora są odpowiednio ustawy: z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa
z dnia 15 listopada o podatku rolnym lub ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym,

d)    przekazane przez Panią/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ustalania ww. podatku, jednak nie dłużej niż przez 10lat. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego celu,

e)     przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych,

f)     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem.

g)     w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Autor:  Dorota Polak- p.o. Dyrektora Wydziału Podatków, Zarządzania Należnościami i Windykacji Osoba publikująca: Monika Olbratowska Wydział Podatków
Data utworzenia:  26 czerwiec 2009 13:56 Data publikacji:  7 sierpień 2019 11:21
Wersja:  10.6