MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 

«Powrót

9. PODATKI

OPŁATY

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

 

 

Podatnikom podatku rolnego, będącym producentami rolnymi przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współwłaścicielowi, w stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.

 

Zwrot podatku akcyzowego przyznaje na wniosek wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego – w drodze decyzji.

 

Kwota zwrotu podatku – iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającego z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na  1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Kwotę zwrotu podatku oblicza się wg wzoru

Kwota zwrotu = Ilość litrów zakupionego oleju napędowego x stawka zwrotu.

 

Limit roczny – iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego (która wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r. - Dz. U. z 2017 r.,poz. 2215) stawka na rok 2018 wynosi 1,00 zł , liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, określonej w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego danego roku.

Limit roczny ustala się wg wzoru

Limit = stawka zwrotu  x  86  x  powierzchnia użytków rolnych

 

Terminy złożenia wniosku

- od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego,
- od dnia 1 siepnia do 31 sierpnia.
 
Wymagane załączniki do wniosku
 

- faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta "za zgodność z oryginałem" ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

 

Terminy wypłaty podatku

Zwrot podatku będzie dokonywany na podstawie decyzji Prezydenta Miasta w terminach:

- 1 kwietnia do 30 kwietnia - dla wniosków złożonych w terminie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego,

- 1 października do 31 października - dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

 

Zwrot dokonany będzie na rachunek bankowy rolnika lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Kielce, ul. Rynek 1.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego określana będzie corocznie przez Radę Ministrów.

Do rozliczenia użyta będzie powierzchnia gruntów rolnych w posiadaniu producenta rolnego, określona w ewidencji gruntów i budynków według stanu na dzień 1 lutego danego roku kalendarzowego, z wyłączeniem gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym oraz gruntów zajętych  na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Ustalenie limitu rocznego oraz przyznanie kwoty zwrotu podatku akcyzowego następuje w formie decyzji administracyjnej na podstawie procedury wynikającej z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.,tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1257)


Autor:  Dorota Polak - Dyrektor Wydziału Podatków Osoba publikująca: Monika Olbratowska Wydział Podatków
Data utworzenia:  9 czerwiec 2009 13:10 Data publikacji:  11 maj 2018 11:40
Wersja:  3.0