MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

 

BUDOWNICTWO - Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Architektury i Budownictwa
Referat Administracji Budowlanej pokoje: 119, 120, 130, 132, 133, 134, telefony: 41 36 76 119, 41 36 76 120, 36 76 130, 41 36 76 132, 41 36 76 133, 41 36 76 380, Rynek 1.

Postępowanie w przypadku budowy (rozbiórki), wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowęopisane jest poniżej:

WYMAGANE DOKUMENTY

- Dla obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a i w art. 29 ust. 2 pkt 1b Prawa budowlanego - cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę/y sporządzającą/e projekt i posiadającą/e stosowne uprawnienia budowlane;

- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

- Rysunki (szkice) obrazujące zamierzony obiekt budowlany, oraz jego usytuowanie wskazane na kopii mapy zasadniczej lub ewidencyjnej;

- Uzgodnienia, pozwolenia, opinie wymagane przepisami odrębnymi;

- Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną;

- Dla zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynnny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, lub przyłącza(y) do budynku: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
- Projekt zagospodarowania działki lub terenu, wraz z opisem technicznym instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane,
- w przypadku budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny, uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
- Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpis projektanta(ów) na listę członków tej izby,

OPŁATY SKARBOWE

1.Opłata:za przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o któej mowa w art. 29 ust.2 pkt 2 b ustawy Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

- 1 zł za każdy m niemieszkalnej powierzchni użytkowej

- nie więcej niż 539 zł.

2. Opłata:za przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o któej mowa w art. 29 ust.1 pkt 19a ustawy Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

-  o długości powyżej 1 kilometra - 2143 zł.

- o długości do 1 kilometra - 105 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w Oddziale ING Bank Śląski mieszczącym się w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, oraz w punktach upoważnionych do pobierania opłaty skarbowej, lub przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
ING Bank Śląski
38 1050 0099 6450 9000 0000 0000
- dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1827).


TERMIN ODPOWIEDZI
Termin wynikający z art. 30 ust 5 i ust. 5b Prawa Budowlanego:
„ Zgłoszenia, (…) należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
  Zgodnie z  art. 30 ust 5aa. "Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 6 i 7, oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych. Przepis ust. 5e stosuje się odpowiednio."

TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wniesienia w drodze decyzji sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych od decyzji tej służy odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.


MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA
Biuro Obsługi Interesanta
25-303 Kielce, ul. Rynek 1, tel. (41) 36 76 009

DRUKI ZGŁOSZENIA:


Autor:  Andrzej Kędra - Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Osoba publikująca: Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Data utworzenia:  29 styczeń 2009 13:51 Data publikacji:  10 czerwiec 2019 13:56
Wersja:  6.5