MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji Budowlanej pokoje: 119, 120, 130, 132, 133, 134, telefony: 41 36 76 119, 41 36 76 120,  36 76 130,  41 36 76 132,  41 36 76 133,  41 36 76 380, Rynek 1
.

Wymagane dokumenty

1.opis i rysunek (na kopii mapy zasadniczej miasta) (do nabycia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Kielce, ul. Młoda 28, pok. 1 na parterze) określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
2.zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
3.oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
4.zaświadczenie prezydenta miasta Kielce – wydane za pośrednictwem Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo  decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
5.w przypadku zmiany sposobu użytkowania, o której mowa w ust. 1 pkt 2 (str. 2)- ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
6.w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

Sposób realizacji

Wydanie zawiadomienie o braku sprzeciwu wobec złożonego zgłoszenia lub wydanie decyzji o wniesieniu sprzeciwu wobec złożonego zgłoszenia.

Opłaty skarbowe

Brak

 

Podstawa prawna

Art. 71 ust.1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji można wnosić do Wojewody Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Druki wniosku do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta


Autor:  Artur Hajdorowicz Osoba publikująca: Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Data utworzenia:  29 styczeń 2009 14:16 Data publikacji:  6 czerwiec 2019 14:36
Wersja:  5.1