MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO - Przeniesienie pozwolenia na budowę

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Urbanistyki i Architektury
Referat Administracji Budowlanej pokoje: 119, 120, 130, 132, 133, 134, telefony: 41 36 76 119, 41 36 76 120,, 36 76 130,  41 36 76 132,  41 36 76 133,  41 36 76 380, Rynek 1
.
Wymagane dokumenty

  1. Wniosek
  2. Pisemna zgoda inwestora na przeniesienie decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji.
  3. Uzupełniony dziennik budowy (do wglądu).
  4. Kserokopia pierwotnego pozwolenia na budowę.
  5. Oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej,             o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Sposób realizacji
Wydanie decyzji administracyjnej.
Opłaty skarbowe

Za wydanie decyzji administracyjnej - 90 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową można uiścić gotówką w Oddziale ING Bank Śląski  mieszczącym się   w siedzibie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1, oraz w punktach upoważnionych do pobierania opłaty skarbowej, lub przelewem  na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski 

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

- dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku.

Podstawa prawna
1.Art.40 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji można wnosić do Wojewody Świętokrzyskiego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi
Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.


Autor:  Artur Hajdorowicz Osoba publikująca: Sylwia Tomaszewska Wydział Rozwoju i Rewitalizacji Miasta
Data utworzenia:  29 styczeń 2009 13:13 Data publikacji:  6 czerwiec 2019 14:39
Wersja:  3.7