MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych

Kielce: Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych

Kielce: Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych
Numer ogłoszenia: 238563 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216995 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 216995-2012 z dnia 2012-10-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. /e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce/. Zakres prac obejmuje...
Termin składania ofert: 2012-10-26


 

Kielce: Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych
Numer ogłoszenia: 238563 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 216995 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji teletechnicznej i linii światłowodowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. /e-Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce/. Zakres prac obejmuje dokończenie niezrealizowanej części zamówienia zleconego do wykonania poprzedniemu wykonawcy . Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego przetargu są następujące elementy: - budowa rurociągów kablowych i kanalizacji wtórnej, - budowa kabli światłowodowych, - budowa instalacji logicznych, - budowa instalacji elektrycznych wewnętrznych, - budowa instalacji klimatyzacji, - wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu objętego niniejszym postępowaniem, - wykonanie dokumentacji powykonawczej do odbioru końcowego na roboty już wykonane.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.16.00-1, 45.23.32.00-1, 45.31.43.00-4, 45.31.11.00-1, 45.33.12.21-1, 45.31.43.20-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 2 - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Eltel Networks S.A., ul. Kaliska 21, 61-131 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7246630,41 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 6921893,81
• Oferta z najniższą ceną: 6921893,81 / Oferta z najwyższą ceną: 10516500,00
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  13 listopad 2012 14:06 Data publikacji:  13 listopad 2012 14:06
Wersja:  1.0