MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Digitalizacja i wektoryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kielce: Digitalizacja i wektoryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Kielce: Digitalizacja i wektoryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Numer ogłoszenia: 363604 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 338462 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 338462-2012 z dnia 2012-09-10 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi digitalizacji i wektoryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Urzędu Miasta Kielce w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach. Zamówienie jest...

 

Kielce: Digitalizacja i wektoryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Numer ogłoszenia: 363604 - 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 338462 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Digitalizacja i wektoryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi digitalizacji i wektoryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Urzędu Miasta Kielce w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4, 71.35.41.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, Działanie nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• MGGP S.A., ul. Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140941,37 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 173354,40
• Oferta z najniższą ceną: 173354,40 / Oferta z najwyższą ceną: 173354,40
• Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp., stanowiących nie więcej niż 50 % zamówienia podstawowego. Umowa Nr 60/2011 zawarta w dniu 16 listopada 2011 r. w wyniku rozstrzygniętego w dniu 7 listopada 2011 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w § 5 ust. 3 przewiduje również taką możliwość. Określona przez Zamawiającego wielkość zamówienia stanowi 47,70 % zamówienia podstawowego.


Autor:  Dariusz Wojcik Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  25 wrzesień 2012 09:23 Data publikacji:  25 wrzesień 2012 09:23
Wersja:  1.0