MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa ciepła dla budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6

Kielce: Dostawa ciepła dla budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6

Kielce: Dostawa ciepła dla budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6
Numer ogłoszenia: 43841 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa ciepła dla budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6
Numer ogłoszenia: 43841 - 2011; data zamieszczenia: 07.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ciepła dla budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa ciepła dla budynków Urzędu Miasta Kielce przy ul. Rynek 1 i ul. Strycharskiej 6. Energia cieplna dostarczana będzie z sieci ciepłowniczej w ilości wynikającej z zamówionej mocy za pomocą nośnika (gorącej wody) o zmiennej temperaturze zależnej od warunków atmosferycznych. Dostarczanie ciepła do ogrzewania pomieszczeń i wentylacji jest sezonowe. Okres dostarczania energii cieplnej: od dnia 01. 01. 2011 r. do dnia 31. 12. 2011 r.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Mielczarskiego 139/143, 25-611 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 270491,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 330000,00
• Oferta z najniższą ceną: 330000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 330000,00
• Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: dostawa z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może być świadczona tylko przez jednego Wykonawcę. Uzasadnienie faktyczne: z przyczyn technicznych przedmiot zamówienia może zostać zrealizowany wyłącznie przez jednego wykonawcę tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ponieważ na terenie, na którym znajdują się budynki UM Kielce przy ul. Rynek 1 i Strycharska 6 obsługuje jedynie ta spółka. Ponadto Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest jedynym dostawcą energii cieplnej na terenie miasta Kielce.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  8 luty 2011 07:35 Data publikacji:  9 luty 2011 12:40
Wersja:  1.1