MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa i instalacja systemu kontroli ...

Kielce: Dostawa i instalacja systemu kontroli ...

Kielce: Dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu w Urzędzie Miasta Kielce.
Numer ogłoszenia: 140095 - 2009; data zamieszczenia: 26.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu w Urzędzie Miasta Kielce.
Numer ogłoszenia: 140095 - 2009; data zamieszczenia: 26.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu w Urzędzie Miasta Kielce..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja systemu kontroli dostępu w Urzędzie Miasta Kielce zgodnie z podanymi poniżej wymaganiami: Założenia organizacyjne systemu kontroli dostępu w Urzędzie Miasta Kielce: System składać się powinien z 3 niezależnych podsystemów połączonych siecią Lan/Wan. Każdy z w/w 3 podsystemów powinien mieć możliwość pełnego zarządzania i kontroli przy użyciu sieci Lan/Wan z możliwością dalszej rozbudowy i modyfikacji. Organizacja systemu: Kontrola dostępu do wybranych przejść i drzwi powinna być oparta na czytnikach kart zbliżeniowych umiejscowionych we wskazanych miejscach obiektów UM Kielce. Lokalizacja obiektów: 1. U.M. Kielce Rynek 1 2. U.M. Kielce ul. Szymanowskiego 6 3. U.M. Kielce ul. Strycharska 6 Łącznie w w/w lokalizacjach planowane jest zainstalowanie 26 niezależnych kontrolerów drzwi wejściowych do pomieszczeń oraz 12 kontrolerów drzwi do szaf sterowniczych (szafy systemów komputerowych urzędu). Wszystkie urządzenia systemu kontroli dostępu powinny być oparte na czytnikach kart zbliżeniowych. Ponadto każdy z kontrolerów w/w 26 drzwi wejściowych do pomieszczeń i stref chronionych-powinien posiadać następujące cechy: 1. pełna kontrola i zarządzanie przy użyciu sieci Lan/Wan., 2. pełna autonomiczność pracy i niezależność od całości systemu, 3. własny bufor zdarzeń (minimum 20000 zdarzeń), 4. kontrola niezamkniętych drzwi z sygnalizacją, 5. przycisk wyjścia awaryjnego, 6. jako element wykonawczy proponuje się zwory elektromagnetyczne nawierzchniowe o udźwigu nie mniejszym niż 150 kg., 7. każde pojedyncze przejście powinno posiadać zasilanie awaryjne z co najmniej z 4 godzinnym czasem pracy, 8. wyjście z pomieszczenia powinno być zrealizowane przy użyciu oznaczonego przycisku, 9. możliwość dalszej rozbudowy i modernizacji. System kontroli i sygnalizacji otwarcia drzwi do 12 szaf systemu komputerowego powinien posiadać następujące cechy: 1. pełna kontrola i zarządzanie przy użyciu sieci Lan/Wan, 2. sygnalizację nieuprawnionego otwarcia drzwi, 3. sygnalizacja powinna być zrealizowana sygnalizatorem lokalnym w każdej szafie, 4. do zasilania systemu można użyć zasilania z szafy sterowniczej, 5. uzbrajanie/rozbrajanie systemu przy użyciu tylko karty zbliżeniowej, 6. pełna programowa kompatybilność z całością systemu, 7. możliwość dalszej rozbudowy i modernizacji. Całość systemu zarządzana przy pomocy dostarczonego oprogramowania poprzez sieć Lan/Wan. W ramach systemu należało dostarczyć 150 kart zbliżeniowych..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.12.00.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 90163.93 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CEBOX, Jarosław Jagodzki, Ilona Jagodzka, ul. Jarońskich 6, 25-335 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 66300.00
• Oferta z najniższą ceną: 66300.00 oferta z najwyższą ceną: 84938.89
• Waluta: PLN.


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  9 wrzesień 2009 08:25 Data publikacji:  9 wrzesień 2009 08:25
Wersja:  1.0