MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych budynków Urzędu Miasta Kielce

Kielce: Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach
biurowych budynków Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 170560 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Kielce: Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach
biurowych budynków Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 170560 - 2015; data zamieszczenia: 08.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/przetargi
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych budynków Urzędu Miasta Kielce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych budynków Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6 i Rynek 1 , typu inwerter i multiinwerter o trybie pracy grzanie - chłodzenie o parametrach urządzeń nie gorszych niż wymagane poniżej: Wymogi ogólne w zakresie parametrów urządzeń: 1. Gwarancja producenta na urządzenia nie krótsza niż 5 lat. 2. Wszystkie zastosowane urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta. 3. W przypadku niemożności odpływu grawitacyjnego klimatyzator powinien zostać wyposażony w pompkę skroplin. 4. Dla zasilania klimatyzatorów na parterze budynku B ul. Strycharska 6 należy wykonać oddzielną rozdzielnicę piętrową w piwnicy. 5. Instalacje elektryczną i chłodniczą należy prowadzić w korytach PCV. 6. Jednostki zewnętrzne powinny być dostosowane do pracy w warunkach zimowych. 7. Zamawiający dopuści zaoferowanie przez Wykonawcę jednostek wewnętrznych i zewnętrznych o mocach chłodniczych nominalnych nie niższych od założonych w niniejszej specyfikacji. 8. Jednostki zewnętrzne pracujące w systemie Multi winne mieć moc nie mniejszą niż suma mocy chłodniczych przyłączonych jednostek wewnętrznych. Zakres ogólny wykonania robót. 1. Dostawa i montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych 2. Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych jednostek zewnętrznych. 3. Montaż koryt i kanałów instalacyjnych 4. Wykonanie instalacji elektrycznej 5. Wykonanie instalacji chłodniczych 6. Wykonanie instalacji sterującej 7. Wykonanie rozdzielni piętrowej (piwnice budynku B ul. Strycharska 6) 8. Wykonanie próby szczelności rurociągów 9. Wykonanie pomiarów elektrycznych 10. Dostawa wszystkich urządzeń i materiałów. 11. Przywrócenie substancji budynku do staniu poprzedniego ( roboty poprawkowe ) 12. Przekazanie kart gwarancyjnych producenta, instrukcji, dokumentów zgodności (deklaracje, atesty) 13. Uruchomienie systemu 14. Szkolenie obsługi. 15. Prace głośne ( przebicia) powinny być wykonane po godzinach pracy urzędu. 16. Wykonawca udzieli z tytułu wad fizycznych przedmiotu zamówienia rękojmi na okres nie krótszy niż 5 lat. 17. Wykonywanie przez okres związania okresem gwarancji rękojmi przeglądów okresowych (nie mniej niż 2 w roku w okresach jesiennym i wiosennym). Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: - schemat montażu klimatyzacji zał. Nr 7, - szczegółowe wymagania techniczne, które winien spełniać przedmiot zamówienia zał. Nr 8.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.30.00-5, 45.33.12.20-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 950,00 zł (słownie złotych: dziewięćset pięćdziesiąt 00/100). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca zobowiązany jest wykazać że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zadanie odpowiadające zakresowi przedmiotu zamówienia, polegającą na dostawie i montażu w ramach jednego zamówienia urządzeń klimatyzacyjnych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca zobowiązany jest wykazać że dysponuje osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do montażu i pomiarów urządzeń elektrycznych.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
1. Dokument potwierdzający autoryzację producenta uprawniającą do montażu i serwisu zaoferowanych urządzeń 2. Karty katalogowe oferowanych urządzeń, potwierdzające spełnienie wymagań SIWZ. W przypadku braku danych katalogowych należy dostarczyć oświadczenia przedstawiciela producenta
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dokumenty upoważniające osoby podpisujące ofertę do reprezentowania Wykonawcy - dokumenty rejestrowe określające zasady reprezentacji oraz osoby upoważnione do reprezentowania, a także pełnomocnictwo określające jego zakres, jeżeli Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument potwierdzający wniesienie wadium zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. XIII SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 95
• 2 - rękojmia wykonawcy - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, pok. 112.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest fax. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę, jej treść musi odpowiadać treści SIWZ.Oferta musi być sporządzone w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców występujących wspólnie lub Podmiotu udostępniającego swoje zasoby. Dokumenty upoważniające do reprezentowania - dokumenty rejestrowe oraz pełnomocnictwa, należy załączyć do oferty. Warunki zawarcia umowy określa wzór umowy - Zał. Nr 9 do SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Autor:  Stanisław Grosicki Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  9 lipiec 2015 09:11 Data publikacji:  9 lipiec 2015 09:11
Wersja:  1.0