MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego...

Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego...

Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego
Numer ogłoszenia: 128119 - 2009; data zamieszczenia: 06.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 108359-2009 z dnia 2009-07-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego firmy ESET dla systemów Windows 2000/ XP /Vista oraz Windows Server 2003/2008: ESET Nod32 Antivirus Business Edition Suite dla 600 użytkowników z roczną kontynuacją serwisu...
Termin składania ofert: 2009-07-20

Kielce: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego
Numer ogłoszenia: 128119 - 2009; data zamieszczenia: 06.08.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 108359 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerowego oprogramowania antywirusowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego firmy ESET dla systemów Windows 2000/ XP /Vista oraz Windows Server 2003/2008: ESET Nod32 Antivirus Business Edition Suite dla 600 użytkowników z roczną kontynuacją serwisu wersji korporacyjnej od dnia 10. 08. 2009 r. wraz z: - jednym kompletem nośników w postaci płyt CD lub DVD zawierającym w/w oprogramowanie w wersji instalacyjnej, - certyfikatem licencji w/w oprogramowania zawierającym identyfikatory i hasła umożliwiające korzystanie z aktualizacji oprogramowania i sygnatur wirusów udostępnianych przez producenta na jego stronie internetowej..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.76.00.00-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 29508.20 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.07.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· UNITECH Tomasz Borysiuk, ul. Laskowska 25, 05-430 Celestynów, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
· Cena wybranej oferty: 20000.00
· Oferta z najniższą ceną: 20000.00 oferta z najwyższą ceną: 25500.00
· Waluta: PLN.

Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  7 sierpień 2009 08:54 Data publikacji:  7 sierpień 2009 08:54
Wersja:  1.0