MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ...

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ...

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów oraz akcesoriów do komputerów.
Numer ogłoszenia: 124997 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 110431-2009 z dnia 2009-07-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1.Przedmiotem zamówienia jest: a) Dostawa do siedziby Zamawiającego akcesoriów komputerowych oraz tonerów, atramentów, taśm barwiących i bębnów do drukarek komputerowych, ploterów i telefaksów tzn. materiałów eksploatacyjnych...
Termin składania ofert: 2009-07-22


Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów oraz akcesoriów do komputerów.
Numer ogłoszenia: 124997 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 110431 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i telefaksów oraz akcesoriów do komputerów..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: a) Dostawa do siedziby Zamawiającego akcesoriów komputerowych oraz tonerów, atramentów, taśm barwiących i bębnów do drukarek komputerowych, ploterów i telefaksów tzn. materiałów eksploatacyjnych wyprodukowanych przez producenta danego urządzenia i wymaganych zgodnie z instrukcjami użytkowania i warunkami gwarancji dla poszczególnych urządzeń. b) Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy (nie regenerowany, tzn. wyprodukowany z całkowicie nowych elementów): - taśmy, tonery i atramenty muszą być w oryginalnym opakowaniu producenta danego urządzenia, z widocznym numerem katalogowym wskazującym typ i model urządzenia, do którego są przeznaczone. - pozostałe materiały muszą być w opakowaniach oryginalnie zamkniętych. Wymagany minimalny okres przydatności do użycia materiałów eksploatacyjnych określa się na lipiec 2010 r..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.51.20-8, 30.23.21.30-4, 30.23.40.00-8, 30.23.72.00-1.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 179977.14 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
· Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
· Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna, ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
· Cena wybranej oferty: 151003.01
· Oferta z najniższą ceną: 151003.01 oferta z najwyższą ceną: 167100.00
· Waluta: PLN.


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  6 sierpień 2009 11:06 Data publikacji:  6 sierpień 2009 11:12
Wersja:  1.1