MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, nośników do przechowywania danych oraz akcesoriów do komputerów

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, nośników do przechowywania danych oraz akcesoriów do komputerów
Numer ogłoszenia: 57574 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 

Kielce: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, nośników do przechowywania danych oraz akcesoriów do komputerów
Numer ogłoszenia: 57574 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, nośników do przechowywania danych oraz akcesoriów do komputerów.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego akcesoriów komputerowych oraz tonerów do kserokopiarek i drukarek, bębnów światłoczułych, atramentów, głowic drukujących. Materiały eksploatacyjne muszą być zgodne z instrukcjami użytkowania i warunkami gwarancji dla poszczególnych urządzeń. Zamawiający wymaga, aby towar będący przedmiotem dostawy był fabrycznie nowy - nieregenerowany (nie dopuszcza się tonerów i atramentów napełnianych)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.19.21.12-9, 30.19.21.13-6, 30.19.23.00-4, 30.23.40.00-8, 30.23.72.00-1, 30.23.73.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Biuro Market Leszek Kulina Spółka Jawna, ul. Zagórska 118, 25-346 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228756,75 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 257445,16
• Oferta z najniższą ceną: 257445,16 / Oferta z najwyższą ceną: 283515,00
• Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych, które są powszechnie dostępne i mają ustalone standardy jakościowe, a wartość zamówienia jest mniejsza od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Pzp. Są to materiały powszechnie dostępne na rynku, o znormalizowanych cechach niezależnych od nabywcy - nie wymagających indywidualizacji dla potrzeb zamawiającego, które można nabyć bez jakichkolwiek utrudnień u wielu wykonawców, a realizacja dostawy nie wymaga specjalnych pozwoleń.


Autor:  Stanisław Grosicki Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  21 marzec 2016 08:18 Data publikacji:  21 marzec 2016 08:18
Wersja:  1.0