MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa mebli biurowych

Kielce: Dostawa mebli biurowych

Kielce: Dostawa mebli biurowych
Numer ogłoszenia: 189113 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 170187-2010 z dnia 2010-06-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych w postaci: szafy metalowej, szaf na dokumenty, biurek komputerowych, szaf gospodarczych i ubraniowych, kontenerków, stołów, regałów biurowych, komód, krzeseł, foteli i witryn - dostawa w...
Termin składania ofert: 2010-07-07


Kielce: Dostawa mebli biurowych
Numer ogłoszenia: 189113 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 170187 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli biurowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych w postaci: szafy metalowej, szaf na dokumenty, biurek komputerowych, szaf gospodarczych i ubraniowych, kontenerków, stołów, regałów biurowych, komód, krzeseł, foteli i witryn - dostawa w dwóch turach..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., ul. Peryferyjna 12, 25-562 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73008,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 53434,78
• Oferta z najniższą ceną: 53434,78 / Oferta z najwyższą ceną: 163443,40
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  16 lipiec 2010 10:28 Data publikacji:  16 lipiec 2010 10:28
Wersja:  1.0