MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa oprogramowania do projektowania ...

Kielce: Dostawa oprogramowania do projektowania ...

Kielce: Dostawa oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo
Numer ogłoszenia: 251865 - 2009; data zamieszczenia: 23.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 407558-2009 z dnia 2009-11-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1)oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo firmy Autodesk Inc. wraz z licencjami bezterminowymi na korzystanie z tego oprogramowania przez Zamawiającego w zakresie określonym w warunkach...
Termin składania ofert: 2009-12-04Kielce: Dostawa oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo
Numer ogłoszenia: 251865 - 2009; data zamieszczenia: 23.12.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 407558 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo firmy Autodesk Inc. wraz z licencjami bezterminowymi na korzystanie z tego oprogramowania przez Zamawiającego w zakresie określonym w warunkach licencji wg poniższej tabeli, 2) nośników w postaci płyt CD lub DVD zawierających w/w oprogramowanie w wersji instalacyjnej w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym. Ilość pakietów pięciolicencyjnych - 1. Ilość licencji - 5..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.32.10.00-4.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 19672.13 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• PROCAD S.A., ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 15720.00
• Oferta z najniższą ceną: 15720.00 oferta z najwyższą ceną: 17388.00
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  23 grudzień 2009 10:15 Data publikacji:  23 grudzień 2009 10:15
Wersja:  1.0