MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa oprogramowania do projektowania ...

Kielce: Dostawa oprogramowania do projektowania ...

Kielce: Dostawa oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo
Numer ogłoszenia: 407558 - 2009; data zamieszczenia: 26.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo
Numer ogłoszenia: 407558 - 2009; data zamieszczenia: 26.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1)oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo firmy Autodesk Inc. wraz z licencjami bezterminowymi na korzystanie z tego oprogramowania przez Zamawiającego w zakresie określonym w warunkach licencji wg poniższej tabeli, 2)nośników w postaci płyt CD lub DVD zawierających w/w oprogramowanie w wersji instalacyjnej w opakowaniu fabrycznym bezzwrotnym. Ilość pakietów pięciolicencyjnych - 1 Ilość licencji - 5.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.32.10.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 550,00 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium - poświadczona za zgodność z oryginałem - przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny w Kielcach Nr 79 2030 0045 1110 0000 0027 3290. z dopiskiem: Wadium na dostawę oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego. 7. Zwrot wadium nastąpi na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, a którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d) w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań oferowanych dostaw-usług-robót budowlanych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Gwarancja/poręczenie, stanowiąca formę wniesienia wadium, musi spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): - ustalać beneficjenta, tj. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, - określać kwotę gwarantowaną w złotych - w wysokości określonej w SIWZ, - określać termin ważności - nie krótszy niż okres związania ofertą wynikający z SIWZ, - podawać przedmiot gwarancji/poręczenia - wynikający z SIWZ, - gwarantować wypłatę w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na każde żądanie. 11. Gwarancja/poręczenie nie mogą zawierać jakichkolwiek zapisów ograniczających zakres odpowiedzialności gwaranta.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp. 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. zarejestrowani są w rejestrze przedsiębiorców lub wpisani do ewidencji działalności gospodarczej. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty o których mowa w rozdziale X SIWZ. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV i terminie wskazanym w rozdz. XVI SIWZ następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony formularz: a) ofertowy wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do SIWZ Wymagana forma - oryginał. b) oświadczenia o zleceniu/nie zlecaniu części zamówienia podwykonawcom - zał. Nr 2 do SIWZ Wymagana forma - oryginał. c) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp. - zał. Nr 3 do SIWZ Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ. 4. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia - art. 366 Kodeksu Cywilnego. 6. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: Oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 112 (1 piętro).
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2009 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat, 1 piętro).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  27 listopad 2009 07:29 Data publikacji:  11 grudzień 2009 10:23
Wersja:  1.1