MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego...

Kielce: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego...

Kielce: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego
na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 154758 - 2009; data zamieszczenia: 19.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 154758 - 2009; data zamieszczenia: 19.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce. Przedmiot zmówienia składa się z dwóch części: Część 1: dostawa oprogramowania MICROSOFT (w ramach umowy MICROSOFT SELECT nr 80S60033) - ilość licencji: 20, Część 2: dostawa oprogramowania ORACLE - ilość licencji: 1..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.33.10.00-7, 48.61.00.00-7, 48.62.00.00-0, 48.77.10.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania w części nr 2 jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1 200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4.Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 6.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (operacja bezgotówkowa) na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny w Kielcach Nr 79 2030 0045 1110 0000 0027 3290 z dopiskiem: Wadium na dostawę oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce - Część nr 2 Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego. 7.Zwrot wadium nastąpi na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, a którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d)w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży oświadczeń i dokumentów lub pełnomocnictw, o których mowa w rozdziale X, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10.Gwarancja/poręczenie, stanowiąca formę wniesienia wadium, musi spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): - ustalać beneficjenta, tj. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, - określać kwotę gwarantowaną w złotych - w wysokości określonej w niniejszej SIWZ, - określać termin ważności - nie krótszy niż okres związania ofertą wynikający z SIWZ, - podawać przedmiot gwarancji/poręczenia - wynikający z SIWZ, - gwarantować wypłatę w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na każde żądanie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp. 2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 3.Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia tj. w zakresie dostawy oprogramowania są uprawnieni do odsprzedaży licencji oprogramowania firmy MICROSOFT na warunkach umowy MICROSOFT SELECT - w przypadku przystąpienia do zamówienia w zakresie Części nr 1. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w rozdziale X niniejszej specyfikacji. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV i terminie wskazanym w rozdz. XVI SIWZ następujące oświadczenia i dokumenty: 1.Wypełniony formularz: a)ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ . Wymagana forma dokumentu - oryginał. b)oświadczenia o nie zleceniu/ zleceniu części zamówienia podwykonawcom - zał. Nr 2 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. c)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 3 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 3. Dokument uprawniający do odsprzedaży licencji oprogramowania firmy MICROSOFT na warunkach umowy MICROSOFT SELECT (w przypadku przystąpienia do zamówienia w zakresie Części nr 1). Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ. 5. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 7. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 112.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2009 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce-część nr 1.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa oprogramowania MICROSOFT (w ramach umowy MICROSOFT SELECT nr 80S60033) - ilość licencji: 20,.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.33.10.00-7, 48.61.00.00-7, 48.62.00.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce-część nr 2.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2: dostawa oprogramowania ORACLE - ilość licencji: 1.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.77.10.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 28.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  19 maj 2009 09:22 Data publikacji:  28 maj 2009 12:39
Wersja:  1.1