MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego ...

Kielce: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego ...

Kielce: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 217394 - 2009; data zamieszczenia: 01.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 154758-2009 z dnia 2009-05-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce. Przedmiot zmówienia składa się z dwóch części: ...
Termin składania ofert: 2009-05-27


Kielce: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 217394 - 2009; data zamieszczenia: 01.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154758 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego i użytkowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce. Przedmiot zmówienia składa się z dwóch części: Część 1: dostawa oprogramowania MICROSOFT (w ramach umowy MICROSOFT SELECT nr 80S60033) - ilość licencji: 20, Część 2: dostawa oprogramowania ORACLE - ilość licencji: 1..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.33.10.00-7, 48.61.00.00-7, 48.62.00.00-0, 48.77.10.00-3.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 66393.44 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Dostawa oprogramowania MICROSOFT (w ramach umowy MICROSOFT SELECT nr 80S60033) - ilość licencji: 20,
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• A.P.N. Promise Sp. z o.o., ul. Kryniczna 2, 03-934 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 27860.80
• Oferta z najniższą ceną: 27860.80 oferta z najwyższą ceną: 28498.05
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Dostawa oprogramowania ORACLE - ilość licencji: 1.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 32780.00
• Oferta z najniższą ceną: 32780.00 oferta z najwyższą ceną: 32780.00
• Waluta: PLN.


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  24 lipiec 2009 08:15 Data publikacji:  24 lipiec 2009 08:15
Wersja:  1.0