MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa oprogramowania systemu zarządzania bazą danych

Kielce: Dostawa oprogramowania systemu zarządzania bazą danych

Kielce: Dostawa oprogramowania systemu zarządzania bazą danych
Numer ogłoszenia: 325615 - 2010; data zamieszczenia: 17.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275931 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 275931-2010 z dnia 2010-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania systemu zarządzania bazą danych: 1) Dwuletnia licencja (bez asysty technicznej) oprogramowania SZBD Oracle Standard Edition One /1 CPU - 2 szt. 2) Dwuletnia licencja (bez asysty...
Termin składania ofert: 2010-10-14


 

Kielce: Dostawa oprogramowania systemu zarządzania bazą danych
Numer ogłoszenia: 325615 - 2010; data zamieszczenia: 17.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 275931 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oprogramowania systemu zarządzania bazą danych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania systemu zarządzania bazą danych: 1) Dwuletnia licencja (bez asysty technicznej) oprogramowania SZBD Oracle Standard Edition One /1 CPU - 2 szt. 2) Dwuletnia licencja (bez asysty technicznej) oprogramowania SZBD Oracle Standard Edition One /2 CPU - 2 szt.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.61.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• FAST Sp. z o.o., ul. Drewnowska 43/55, 91-002 Łódź, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 35282,40
• Oferta z najniższą ceną: 35282,40 / Oferta z najwyższą ceną: 36592,68
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  17 listopad 2010 10:36 Data publikacji:  17 listopad 2010 10:36
Wersja:  1.0