MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego ...

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego ...

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 352967 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 352967 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Kielce i Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, a w szczególności: 1) serwer - 1 szt., 2) zestaw komputerowy - 50 szt., 3) notebook - 3 szt., 4) projektor - 1 szt., 5) urządzenie do zdalnego zarządzania i kontrolowania systemu zasilania - 2 szt., 6) skaner biurowy - 4 szt., 7) zasilacz awaryjny montowany w szafie przemysłowej 19 cali - 2 szt., 8) kolorowa atramentowa drukarka wielkoformatowa A1 - 1 szt., 9) szafa HP Universal Rack 10642 G2 + boki + listwy zasilające - 1 szt. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określał Zał. Nr 5 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.14.00-5, 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.23.21.30-4, 31.15.40.00-0, 38.65.21.00-1, 30.21.61.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ITECH Sp. z o.o., ul. Planty 4, 25-502 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 228770,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 278428,40
• Oferta z najniższą ceną: 278428,40 / Oferta z najwyższą ceną: 289140,00
• Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: przedmiot zamówienia tj. serwer, zestawy komputerowe z monitorami, notebooki, projektor, urządzenia do zdalnego zarządzania i kontrolowania, skaner biurowy, zasilacz awaryjny, drukarka oraz szafa z wyposażeniem są rzeczami powszechnie dostępnymi, które można nabyć w drodze kupna w większości sklepów zajmujących się dystrybucją elektroniki komputerowej i sprzętu komputerowego. Uzasadnieni prawne: przedmiot zamówienia stanowi dostawę rzeczy powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia umożliwia prowadzenie postępowania w procedurze krajowej.

Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  8 grudzień 2010 15:34 Data publikacji:  8 grudzień 2010 15:34
Wersja:  1.0