MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 377353 - 2010; data zamieszczenia: 31.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 343285 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 343285-2010 z dnia 2010-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 - drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa A3 - 1 szt. Część 2 - drukarka laserowa kolorowa sieciowa A3 - 1 szt. Część 3 - zasilacz awaryjny montowany w szafie przemysłowej 19 cali - 1 szt. ...
Termin składania ofert: 2010-12-09


 

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 377353 - 2010; data zamieszczenia: 31.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 343285 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia były: Część 1 - drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa A3 - 1 szt. Część 2 - drukarka laserowa kolorowa sieciowa A3 - 1 szt. Część 3 - zasilacz awaryjny montowany w szafie przemysłowej 19 cali - 1 szt. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określał zał. Nr 5 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8, 31.15.40.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa A3 - 1 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• WASKO S.A., ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9016,39 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 9979,60
• Oferta z najniższą ceną: 9979,60 / Oferta z najwyższą ceną: 15470,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 2
Nazwa: Drukarka laserowa kolorowa sieciowa A3 - 1 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• KALTECH, Wiesław Kaleta, ul. Górna 25, 25-415 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18852,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 17080,00
• Oferta z najniższą ceną: 17080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17080,00
• Waluta: PLN.
Część NR: 3
Nazwa: Zasilacz awaryjny montowany w szafie przemysłowej 19 cali - 1 szt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ITECH Sp. z o.o., ul. Planty 4, 25-502 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9836,07 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 10658,00
• Oferta z najniższą ceną: 10658,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11272,80
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  3 styczeń 2011 08:25 Data publikacji:  3 styczeń 2011 08:25
Wersja:  1.0