MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 343285 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego
Numer ogłoszenia: 343285 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 - drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa A3 - 1 szt. Część 2 - drukarka laserowa kolorowa sieciowa A3 - 1 szt. Część 3 - zasilacz awaryjny montowany w szafie przemysłowej 19 cali - 1 szt. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określa zał. Nr 5 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8, 31.15.40.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na wybraną część lub części w kwocie: Część 1: 270,00 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100). Część 2: 560,00 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100). Część 3: 290,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 Pzp
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 Pzp
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 Pzp
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 Pzp
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 Pzp
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Dokument potwierdzający uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - o ile nie wynika to z innych załączonych dokumentów. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Wykonawców występujących wspólnie. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 112.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.12.2010 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości zamówienia podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp. 3.Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest fax. 4.Warunki zawarcia umowy określa wzór umowy - zał. Nr 4 do SIWZ..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa A3 - 1 szt.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa A3 - 1 szt..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Drukarka laserowa kolorowa sieciowa A3 - 1 szt.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drukarka laserowa kolorowa sieciowa A3 - 1 szt..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zasilacz awaryjny montowany w szafie przemysłowej 19 cali - 1 szt.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zasilacz awaryjny montowany w szafie przemysłowej 19 cali - 1 szt.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.15.40.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  1 grudzień 2010 10:06 Data publikacji:  11 styczeń 2011 12:03
Wersja:  1.1