MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa urządzeń komputerowych

Kielce: Dostawa urządzeń komputerowych

Kielce: Dostawa urządzeń komputerowych
Numer ogłoszenia: 157243 - 2009; data zamieszczenia: 16.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Dostawa urządzeń komputerowych
Numer ogłoszenia: 157243 - 2009; data zamieszczenia: 16.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń komputerowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera, macierzy dyskowej, komputerów, monitorów LCD, drukarek laserowych, przełączników sieci LAN wraz z systemem zarządzania - fabrycznie nowych (rok produkcji 2009) pochodzących z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta na terenie Polski..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.14.00-5, 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.23.21.10-8, 30.23.30.00-1.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. 1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 14 000,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4.Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5.Dowód wniesienia wadium należy doręczyć do Zamawiającego przed terminem otwarcia licytacji. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, dokument może mieć formę oryginału lub kopii potwierdzenia wykonania przelewu wadium - poświadczonej za zgodność z oryginałem - przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 6.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem/operacja bezgotówkowa/ na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny w Kielcach Nr 79 2030 0045 1110 0000 0027 3290. z dopiskiem: Wadium na dostawę urządzeń komputerowych. Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego. 7.Zwrot wadium nastąpi na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a)odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w niniejszych warunkach licytacji, b)nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d)w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań oferowanych dostaw-usług-robót budowlanych, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.Gwarancja/poręczenie, stanowiąca formę wniesienia wadium, musi spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): - ustalać beneficjenta, tj. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, - określać kwotę gwarantowaną w złotych - w wysokości określonej w niniejszych warunkach licytacji, - określać termin ważności - nie krótszy niż okres związania ofertą wynikający z warunków licytacji, - podawać przedmiot gwarancji/poręczenia - wynikający z niniejszych warunków licytacji, - gwarantować wypłatę w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na każde żądanie Zamawiającego. 10.Gwarancja/poręczenie nie mogą zawierać jakichkolwiek zapisów ograniczających zakres odpowiedzialności gwaranta.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do udziału w licytacji elektronicznej zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: - zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy urządzeń komputerowych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia i wartości min. 300 000,00 zł każda, z potwierdzeniem należytego ich wykonania. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu - wymienione w pkt. 10 warunków licytacji. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9 warunków licytacji, należy złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o zleceniu/nie zleceniu części zamówienia podwykonawcom - zał. Nr 2 do warunków licytacji. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - zał. Nr 3 do warunków licytacji. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do licytacji). Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę 4. Oświadczenie o loginie - zał. Nr 5 Wymagana forma dokumentu - oryginał. 5. Wykaz wykonanych dostaw, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, odbiorców - zgodnie z opisem w pkt. 9.3 warunków licytacji, wg zał. Nr 7 do warunków licytacji. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie Wymagana forma dokumentów: - wykaz - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia - oryginał lub kopi poświadczona przez Wykonawcę. 6. Wypełniony formularz ofertowy - zał. Nr 8 do warunków licytacji. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z opisem w pkt. 17 warunków licytacji. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 8. W przypadku podmiotów występujących wspólnie - umowę regulującą współpracę tych podmiotów. 9. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: http://licytacje.uzp.gov.pl.
IV.3.7) Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: W licytacji mogą brać udział Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawcy nie zarejestrowani przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji dokonują rejestracji na stronie platformy UZP. Wykonawcy składają wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji informacje o swoim LOGIN-ie. Wykonawcy dopuszczeni przez Zamawiającego do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich LOGIN-y przypisane do licytacji prowadzonej na platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu można uzyskać pod następującym nr tel.: (022) 632-28-84 Wymagania techniczne urządzeń informatycznych warunkujące udział w postępowaniu: - komputer klasy PC, - system operacyjny Windows/Linux; - przeglądarka internetowa Internet Explorer 6,0 lub wyższa, lub Firefox 2,0 lub wyższa..
IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Cena wywoławcza: 570 000,00 zł (brutto) Minimalny krok postąpienia: 1 000,00 zł (brutto) Maksymalna wartość postąpienia: - W czasie trwania licytacji Wykonawcy, którzy otrzymali LOGIN-y i zostali zgłoszeni przez Zamawiającego do systemu licytacyjnego, składają za pośrednictwem Internetu swoje oferty cenowe za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej: http://licytacje.uzp.gov.pl. W celu złożenia postąpienia Wykonawca winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk -lista postąpień-, a następnie znajdujący się na dole przycisk -złóż postąpienie-. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać proponowaną cenę oferty i nacisnąć przycisk -złóż-. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą..
IV.3.10) Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

etap nr czas trwania etapu
1 Licytacja kończy się w ciągu 10 minut jeżeli od złożenia najkorzystniejszej oferty, żaden z Wykonawców nie złoży korzystniejszego postąpienia, lub gdy w okresie 10 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu? nie.
IV.3.11) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 24.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat).
IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin otwarcia licytacji: 01. 10. 2009 r. godz. 11.00..
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej: Zamknięcie licytacji elektronicznej następuje z upływem czasu trwania licytacji, zgodnie z pkt 6 warunków licytacji..
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: Licytacja kończy się w ciągu 10 minut jeżeli od złożenia najkorzystniejszej oferty, żaden z Wykonawców nie złoży korzystniejszego postąpienia, lub gdy w okresie 10 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta..
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny ofertowej. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia. Zabezpieczenie może być wniesione w następującej postaci: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. Każda forma zabezpieczenia musi gwarantować natychmiastową i bezwarunkową jego wypłatę na pisemne żądanie Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane..

 


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  16 wrzesień 2009 11:35 Data publikacji:  17 listopad 2009 09:15
Wersja:  1.1