MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dostawa zasilacza bezprzerwowego (UPS) o mocy 60 kVA

Kielce: Dostawa zasilacza bezprzerwowego (UPS) o mocy 60 kVA

Kielce: Dostawa zasilacza bezprzerwowego (UPS) o mocy 60 kVA
Numer ogłoszenia: 335309 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Dostawa zasilacza bezprzerwowego (UPS) o mocy 60 kVA
Numer ogłoszenia: 335309 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zasilacza bezprzerwowego (UPS) o mocy 60 kVA.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia była dostawa zasilacza bezprzerwowego (UPS) o mocy 60 kVA oraz: - prace instalacyjno-montażowe, - modernizacja rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu UPS zlokalizowanym w piwnicy budynku Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6 dla potrzeb dostarczanego zasilacza bezprzerwowego wraz z wykonaniem linii zasilającej UPS, - podłączenie zasilacza bezprzerwowego UPS do instalacji, uruchomienie (ustawienie parametrów pracy, wykonanie testów), przeszkolenie obsługi..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.15.40.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• ROMI, M. Olszewski, R. Drabik, Sp. jawna, ul. Kłobucka 10, 02-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81967,21 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 84180,00
• Oferta z najniższą ceną: 84180,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95160,00
• Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie faktyczne: Zasilacz bezprzerwowy zaliczany jest do rzeczy powszechnie dostępnych o ustalonych standardach jakościowych. Modernizacja rozdzielni elektrycznej w pomieszczeniu UPS oraz podłączenie zasilacza do instalacji stanowią powszechne usługi. Pozostałe usługi: uruchomienie zasilacza, ustawienie parametrów pracy, wykonanie testów i szkolenie obsługi, nie stanowią czynności wyjątkowych, wymagających wiedzy specjalistycznej do ich wykonania. Wartość zamówienia nie przekracza kwot progrów unijnych, a więc umożliwia prowadzenie postępowania w procedurze krajowej. Uzasadnieni prawne: przedmiot zamówienia stanowi dostawę rzeczy powszechnie dostępnej o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia umożliwia prowadzenie postępowania w procedurze krajowej.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  25 listopad 2010 09:21 Data publikacji:  25 listopad 2010 09:21
Wersja:  1.0