MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Dozór budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6

Kielce: Dozór budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6

Kielce: Dozór budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6
Numer ogłoszenia: 364867 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 339857 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 339857-2010 z dnia 2010-11-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Całodobowy i nieprzerwany dozór i ochrona mienia w obiektach Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 w okresie od dnia 01. 01. 2011 r. do dnia 31. 12. 2011 r. 2) Na chroniony obiekt składa się: ...
Termin składania ofert: 2010-12-07


 

Kielce: Dozór budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6
Numer ogłoszenia: 364867 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 339857 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dozór budynku UM Kielce przy ul. Strycharskiej 6.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 1) Całodobowy i nieprzerwany dozór i ochrona mienia w obiektach Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6 w okresie od dnia 01. 01. 2011 r. do dnia 31. 12. 2011 r. 2) Na chroniony obiekt składa się: - posesja ogrodzona o pow. 4461 m² wraz z parkingami wewnętrznymi na 84 stanowiska, - budynek biurowy dwuczęściowy, pięcio - i trzykondygnacyjny, - budynek garażowy 10 - segmentowy. 3) Budynek wyposażony jest w system telewizji przemysłowej - kamery zewnętrzne. Powierzchnia zabudowy budynku biurowego - 1280 m2 Szacunkowa liczba zatrudnionych - 215 osób. 4) W budynku stanowiącym przedmiot ochrony, przy głównym wejściu znajduje się dyżurka pracownika ochrony. 5) Usługa będzie świadczona w formie bezpośredniej ochrony fizycznej /bez broni/ zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia /Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm./ 6) Obiekty, w których wykonywany będzie przedmiot niniejszego zamówienia można było oglądać w dni robocze w godzinach pracy Urzędu 7.30 - 14.30 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Pawłem Zacharzem, pok. 109, nr tel. /41/ 36-76-409 lub z osobą przez niego upoważnioną. Szczegółowy opis i zakres zamówienia określał zał. Nr 6 do SIWZ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Centrum Ochrony SECURITY Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 5a, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65573,77 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 56028,96
• Oferta z najniższą ceną: 56028,96 / Oferta z najwyższą ceną: 94076,64
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  20 grudzień 2010 10:37 Data publikacji:  20 grudzień 2010 10:37
Wersja:  1.0