MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Remont chodnika przed budynkiem ...

Kielce: Remont chodnika przed budynkiem ...

Kielce: Remont chodnika przed budynkiem UM Kielce od strony parkingu wielopoziomowego
Numer ogłoszenia: 178257 - 2009; data zamieszczenia: 15.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 149859-2009 z dnia 2009-09-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika przed budynkiem UM ul. Rynek 1 od strony wejścia od strony zachodniej (Pl. Konstytucji 3-go Maja): 1) Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej, 2) Wyburzenie istniejącego...
Termin składania ofert: 2009-09-29

Kielce: Remont chodnika przed budynkiem UM Kielce od strony parkingu wielopoziomowego
Numer ogłoszenia: 178257 - 2009; data zamieszczenia: 15.10.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149859 - 2009r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika przed budynkiem UM Kielce od strony parkingu wielopoziomowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodnika przed budynkiem UM ul. Rynek 1 od strony wejścia od strony zachodniej (Pl. Konstytucji 3-go Maja): 1) Rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej, 2) Wyburzenie istniejącego muru oporowego, 3) Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej, 4) Dostawa i montaż masztów flagowych, 5) Dostawa i montaż donic kwiatowych. 2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: 1) kosztorys ślepy z przedmiarem robót, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ, 2) wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ. 3. Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.60-9, 45.00.00.00-7.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 88240.72 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni Sp. z o.o., ul. Lecha 11a, 25-622 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 94703.80
• Oferta z najniższą ceną: 94703.80 oferta z najwyższą ceną: 108000.00
• Waluta: PLN.


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  15 październik 2009 09:04 Data publikacji:  15 październik 2009 09:04
Wersja:  1.0