MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Remont zespołu wolnostojących garaży Urzędu Miasta

Kielce: Remont zespołu wolnostojących garaży Urzędu Miasta

Kielce: Remont zespołu wolnostojących garaży Urzędu Miasta z wymianą bram garażowych i pokrycia dachu przy ul. Strycharskiej 6 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 151748 - 2009; data zamieszczenia: 15.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Remont zespołu wolnostojących garaży Urzędu Miasta z wymianą bram garażowych i pokrycia dachu przy ul. Strycharskiej 6 w Kielcach
Numer ogłoszenia: 151748 - 2009; data zamieszczenia: 15.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont zespołu wolnostojących garaży Urzędu Miasta z wymianą bram garażowych i pokrycia dachu przy ul. Strycharskiej 6 w Kielcach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót remontowo-budowlanych zespołu 10 garaży wolnostojących, a w szczególności: 1. Elewacja: 1.1. usunięcie starych powłok malarskich, 1.2. wykonanie gruntowania, zabezpieczenia i wzmocnienia podłoża elewacji, 1.3. przecieranie istniejących tynków, 1.4. wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego, 1.5. wymiana bram garażowych. 2. Dach: 2.1. rozebranie pokrycia dachowego papy, 2.2. demontaż obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, 2.3. wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, 2.4. wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich. 3. Roboty wewnętrzne: 3.1. wymiana posadzek betonowych, 3.2. wykonanie obramowań i przekryć kanałów obsługowych, 3.3. usunięcie starych powłok malarskich ścian i sufitów, 3.4. przygotowanie powierzchni tynków pod roboty malarskie, 3.5. gruntowanie i dwukrotne malowanie tynków farbami emulsyjnymi. 4. Instalacja elektryczna zalicznikowa w czterech garażach: 4.1. Demontaż istniejącej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, 4.2. Wykonanie instalacji oświetleniowej, 4.3. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych. 1) Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) kosztorys ślepy z przedmiarem robót, stanowiący zał. Nr 9 SIWZ, b) wzór umowy, stanowiący zał. Nr 4 do SIWZ. 2) Prace objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej SIWZ oraz wzorem umowy..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.90-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych 00.100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczona (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem (operacja bezgotówkowa) na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny w Kielcach Nr 79 2030 0045 1110 0000 0027 3290 z dopiskiem: (Wadium na remont zespołu wolnostojących garaży Urzędu Miasta z wymianą bram garażowych i pokrycia dachu przy ul. Strycharskiej 6) Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego. 7. Zwrot wadium nastąpi na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, a którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. d) w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży oświadczeń i dokumentów lub pełnomocnictw, o których mowa w rozdziale X, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie . 10. Gwarancja,poręczenie, stanowiąca formę wniesienia wadium, musi spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia Wykonawcy): - ustalać beneficjenta, tj. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, - określać kwotę gwarantowaną w złotych - w wysokości określonej w niniejszej SIWZ, - określać termin ważności -nie krótszy niż okres związania ofertą wynikający z SIWZ, - podawać przedmiot gwarancji,poręczenia - wynikający z SIWZ, - gwarantować wypłatę w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na każde żądanie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp. 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: a) dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia i przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, tj. - min. 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, pełniącego rolę kierownika budowy, - udokumentują, że wymienione osoby, posiadają wymagane uprawnienia. b) wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie objętym przedmiotem zamienia o wartości co najmniej 50 000,00 PLN (brutto), z potwierdzeniem jej należytego wykonania. 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: - posiadają lub zawrą przed podpisaniem umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności co najmniej na okres od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 97 000,00 zł. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w rozdziale X SIWZ. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV i terminie wskazanym w rozdz. XVI SIWZ następujące oświadczenia i dokumenty: 1.Wypełniony formularz: a) ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ . Wymagana forma dokumentu - oryginał. b) oświadczenia o nie zleceniu/zleceniu części zamówienia podwykonawcom - zał. Nr 2 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 3 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 3. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do kierowania budową lub robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych zgodnie z opisem w rozdziale VIII pkt. 3 SIWZ, wg wzoru określonego w zał. Nr 5 do SIWZ Do wykazu należy załączyć uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (ważne na dzień otwarcia ofert). Wymagana forma dokumentów: - wykaz osób z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi - oryginał, - uprawnienia budowlane - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę, - zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 4. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (min. 1-nej roboty o wartości co najmniej 50 000,00 zł każda), z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - zgodnie z opisem w rozdz. VIII pkt. 3 i wzorem określonym w zał. Nr 6 do SIWZ. Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych robót budowlanych - oryginał, - dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 5. Oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony lub zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, co najmniej na okres od dnia podpisania umowy, aż do dnia zakończenia robót budowlanych, na kwotę minimum 97 000,00 zł. - zał. Nr 7 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał oświadczenia lub kopia polisy ubezpieczenia poświadczona przez Wykonawcę. 6. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia , określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium - zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ. 9. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 112.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2009 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  15 maj 2009 14:50 Data publikacji:  17 listopad 2009 08:53
Wersja:  1.1