MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej ...

Kielce: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej ...

Kielce: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 15989 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 313975 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 313975-2010 z dnia 2010-11-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla Miasta Kielce o: 1) moduł wspomagania realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami.. 2) moduł kompleksowo wspierający pracę...
Termin składania ofert: 2010-11-18

 

Kielce: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla Miasta Kielce
Numer ogłoszenia: 15989 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 313975 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla Miasta Kielce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla Miasta Kielce o: 1) moduł wspomagania realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami.. 2) moduł kompleksowo wspierający pracę Referatu Geodezji i Kartografii Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Kielce. 3) moduł Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (PINB), który będzie kompleksowo wspierał realizację zadań w PINB oraz umożliwiał współpracę z komórkami Urzędu Miasta Kielce (np. Wydziałem Ochrony Środowiska, Wydziałem Architektury i Urbanistyki, Wydziałem Podatków) w ramach procedur administracyjnych (np. wydawaniem pozwolenia na budowę). 4) instalacja i uruchomienie katalogu metadanych geoinformacyjnych. Pełny opis przedmiotu zamówienia oraz funkcjonalność obecnie działającego Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu Miasta Kielce została opisana w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.22.10.00-0, 48.00.00.00-8, 48.90.00.00-7, 48.60.00.00-4, 72.26.00.00-5, 72.21.20.00-4, 72.26.80.00-1, 72.26.30.00-6, 72.32.00.00-4, 72.32.20.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S. A., ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 286885,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 349998,96
• Oferta z najniższą ceną: 349998,96 / Oferta z najwyższą ceną: 349998,96
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  18 styczeń 2011 09:35 Data publikacji:  18 styczeń 2011 09:35
Wersja:  1.0