MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego ...

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego ...

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb samochodów służbowych Zamawiającego w systemie bezgotówkowym w 2010 roku
Numer ogłoszenia: 215263 - 2009; data zamieszczenia: 19.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb samochodów służbowych Zamawiającego w systemie bezgotówkowym w 2010 roku
Numer ogłoszenia: 215263 - 2009; data zamieszczenia: 19.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywny zakup oleju napędowego dla potrzeb samochodów służbowych Zamawiającego w systemie bezgotówkowym w 2010 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup oleju napędowego w ilości do 32.000,00 dm3. 2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w całości. 3.Sukcesywny zakup oleju napędowego dokonywany będzie w systemie bezgotówkowym za pomocą elektronicznych kart w stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju. 4.Zakup oleju napędowego odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników samochodów służbowych Zamawiającego. 5.Wykonawca bezpłatnie wydaje i dostarcza Zamawiającemu elektroniczne karty dla każdego samochodu służbowego Zamawiającego (wystawione na nr rejestracyjny samochodu) umożliwiające bezgotówkowy zakup oleju napędowego na stacjach paliw należących do Wykonawcy. 6.Wraz z kartami Zamawiający otrzyma od Wykonawcy w oddzielnej, zamkniętej kopercie numery PIN, przyporządkowane do każdej karty i umożliwiające potwierdzenie dokonania zakupów. 7.Wykonawca zobowiązuje się do uruchomienia elektronicznych kart w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy. 8.Wykonawca bezpłatnie wydaje Zamawiającemu dodatkowe karty w przypadku zakupu nowego samochodu oraz wydaje nowe karty w przypadku zagubienia ich przez Zamawiającego za opłatą zgodnie z cennikiem Wykonawcy. 9.Wykonawca zapewnia natychmiastową blokadę karty w sieci stacji paliw należących do Wykonawcy po zgłoszeniu przez Zamawiającego jej utraty, kradzieży lub zniszczenia. 10.Zakup oleju napędowego dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszonej o rabat udzielony przez Wykonawcę. 11.Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN. 12.Wykonawca wystawia i przesyła drogą pocztową faktury zbiorcze za okres rozliczeniowy nie dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy, z załączonym zestawieniem dokonanych transakcji, zawierającym następujące informacje: datę dokonania transakcji, ilość i wartość zakupionego oleju napędowego i numer rejestracyjny samochodu oraz stację paliw, na której przeprowadzono transakcję..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.42.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1.Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp. 2.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. zarejestrowani są w rejestrze przedsiębiorców lub wpisani do ewidencji działalności gospodarczej oraz posiadają aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.), 3.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadają sieć stacji paliw na terenie Polski - min. 50, wyposażonych w system bezgotówkowego zakupu paliw za pomocą elektronicznych kart płatniczych (paliwowych), w tym co najmniej jedną stację na terenie m. Kielce czynną całą dobę. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty o których mowa w rozdziale X SIWZ. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV i terminie wskazanym w rozdz. XVI SIWZ następujące oświadczenia i dokumenty: 1.Wypełniony formularz: a) ofertowy wg wzoru określonego w zał. Nr 1 do SIWZ Wymagana forma - oryginał. b) oświadczenia o nie zlecaniu zamówienia podwykonawcom - zał. Nr 2 do SIWZ Wymagana forma - oryginał. c) oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - zał. Nr 3 do SIWZ Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 3.Koncesja na obrót paliwami ciekłymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 ze zm.), 4.Wykaz stacji paliw- min 50, należących do Wykonawcy, zgodnie z opisem w rozdz. VIII pkt. 3. SIWZ Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 5.Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 6.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia - art. 366 Kodeksu Cywilnego. 7.Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: Oświadczenia, dokumenty, pełnomocnictwa powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pozk. nr 112.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2009 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106-sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  19 listopad 2009 15:13 Data publikacji:  11 grudzień 2009 10:19
Wersja:  1.1