MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej

Kielce: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej

Kielce: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej
Numer ogłoszenia: 141909 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179744 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 179744-2012 z dnia 2012-05-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kielce
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej (docelowo 68 abonamentów telefonicznych i 4 bramki FCT) dla potrzeb Urzędu Miasta Kielce oraz Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce wraz z dostawą...
Termin składania ofert: 2012-06-14

 

Kielce: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej
Numer ogłoszenia: 141909 - 2012; data zamieszczenia: 29.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179744 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie telefonii komórkowej (docelowo 68 abonamentów telefonicznych i 4 bramki FCT) dla potrzeb Urzędu Miasta Kielce oraz Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce wraz z dostawą 68 aparatów telefonicznych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.25.00.00-0, 64.21.20.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.06.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• CENTERTEL Sp. z o. o., ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195091,87 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 118457,31
• Oferta z najniższą ceną: 118457,31 / Oferta z najwyższą ceną: 167887,53
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  2 lipiec 2012 07:48 Data publikacji:  2 lipiec 2012 07:48
Wersja:  1.0