MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania ...

Kielce: Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania ...

Kielce: Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego
Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem-System OTAGO w okresie: 01. 01. 2012 r. do 31. 12. 2012 r

Numer ogłoszenia: 44229 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

Kielce: Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego
Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem-System OTAGO w okresie: 01. 01. 2012 r. do 31. 12. 2012 r

Numer ogłoszenia: 44229 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3676406, faks 41 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem-System OTAGO w okresie: 01. 01. 2012 r. do 31. 12. 2012 r.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa asysty technicznej i konserwacji oprogramowania użytkowego Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Miastem-System OTAGO. Usługa asysty technicznej i konserwacji obejmuje: a) telefoniczną pomoc i doradztwo w sprawie używania programów, b) usuwanie błędów zgłoszonych przez Zamawiającego, c) aktualizację programów wynikającą ze zmiany przepisów prawnych, d) udzielanie Zamawiającemu prawa do otrzymywania kolejnych wydań programów i związanych z nimi zmian w dokumentacji użytkowej i administratora, e) serwis struktur bazy Systemu OTAGO. Okres trwania asysty: 01. 01. 2012 r. do 31. 12. 2012 r..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.70.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o. o., ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 359998,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 398470,63
• Oferta z najniższą ceną: 398470,63 / Oferta z najwyższą ceną: 398470,63
• Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
• 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
• 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: świadczenie może być wykonane tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Uzasadnienie faktyczne: Zintegrowany System Wspomagania Zarządzania Miastem - System OTAGO jest użytkowany i sprawdzony w Urzędzie Miasta Kielce od 2005 r. W związku ze zmianami obowiazujacych przepisów prawnych wymaga on ciągłej aktualizacji Programów składających się na System OTAGO (w ich funkcjonalnym zakresie). Aktualizacji wymaga również baza danych Systemu OTAGO. Aktualizacji Programów oraz bazy danych może dokonać jedynie firma, która posiada prawa autorskie do takiej asysty technicznej.


Autor:  Stanisław Grosicki Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  24 luty 2012 12:01 Data publikacji:  24 luty 2012 12:01
Wersja:  1.0