MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Usługa dozoru i ochrona mienia w obiektach ...

Kielce: Usługa dozoru i ochrona mienia w obiektach ...

Kielce: Usługa dozoru i ochrona mienia w obiektach Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6
Numer ogłoszenia: 993 - 2010; data zamieszczenia: 04.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kielce: Usługa dozoru i ochrona mienia w obiektach Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6
Numer ogłoszenia: 993 - 2010; data zamieszczenia: 04.01.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dozoru i ochrona mienia w obiektach Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Usługa dozoru i ochrona mienia w obiektach Urzędu Miasta Kielce przy ul. Strycharskiej 6.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.10-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 4307.75 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Centrum Ochrony SECURITY Sp. z o.o., ul. Jabłoniowa 5a, 41-200 Sosnowiec, kraj/woj. śląskie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 4307.75
• Oferta z najniższą ceną: 4307.75 oferta z najwyższą ceną: 4307.75
• Waluta: PLN.


Autor:  Paweł Kozłowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  5 styczeń 2010 09:58 Data publikacji:  5 styczeń 2010 09:58
Wersja:  1.0