MIASTO KIELCE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

 
«Powrót

Kielce: Wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych ...

Kielce: Wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych ...

Kielce: Wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku UM Kielce, ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 287450 - 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Kielce: Wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku UM Kielce, ul. Rynek 1
Numer ogłoszenia: 287450 - 2009; data zamieszczenia: 20.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce , Rynek 1, 25-303 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3676236, faks 041 3676306.
· Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku UM Kielce, ul. Rynek 1.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1) Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych; a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dźwigu (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych w budynku. b) Zakres robót obejmuje: 1. Wykonanie dokumentacji technicznej. 2. Dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi robót budowlanych. 3. Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego. 4. Uruchomienie urządzenia oraz przeprowadzenie niezbędnych prób badań i pomiarów. 5. Rejestracja w UDT urządzenia dźwigowego. 6. Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do przywrócenia budynku do stanu poprzedniego tzn. wykonanie napraw substancji obiektu naruszonych przy wykonaniu umowy. 7. Konserwacja przedmiotu umowy przez okres rękojmi. 2) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. a) Urządzenie dźwigowe będące przedmiotem zamówienia powinno być zainstalowane w duszy klatki schodowej od ul. Leśnej w zachodnim skrzydle budynku (od strony Placu Konstytucji 3-go Maja). b) Wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia będą realizowane na czynnym obiekcie. c) Zamawiający może zastrzec wykonanie robót kolidujących z pracą wydziałów poza godzinami pracy. 3) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; a) Zaleca się wykonie dźwigu bez maszynowni (dopuszczalne są także inne rozwiązania) b) Szyb windowy winien być wykonany w konstrukcji samonośnej - powierzchnia przeszklenia powyżej 70% c) Wymiary kabiny (platformy) nie mogą być mniejsze niż 1,0 x 1,1m d) Należy zaprojektować trzy przystanki dźwigu (na poziomie parteru, pierwszego i drugiego piętra) e) Dźwig winien posiadać instalację zjazdu po zaniku napięcia zasilaną z własnego źródła awaryjnego o konstrukcji zapewniającej obsługę przez służbę dozoru budynku. 2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 1) Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów a) Wykonawca winien sporządzić i przekazać zamawiającemu dokumentację techniczną oraz powykonawczą dźwigu wykonaną zgodnie z ustawą prawo budowlane, przepisami regulującymi wykonanie i montaż urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. b) Wykonawca winien przekazać zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do eksploatacji urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu. 2) Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych a) Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych. Wykonawca winien sporządzić własnym staraniem inwentaryzacje w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający przekaże wykonawcy posiadaną inwentaryzację architektoniczną , którą należy traktować posiłkowo. Przekazana inwentaryzacją nie może stanowić danych wejściowych do sporządzenia realizacji umowy bez jej weryfikacji przez Wykonawcę. b) Wykonawca własnym kosztem i staraniem sporządzi wszelkie niezbędne ekspertyzy, opinie, opracowania , w tym ekspertyzę techniczną konstrukcji stropu nad piwnicami w miejscu posadowienia urządzenia dźwigowego, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. c) Wykonawca winien uzgodnić w formie pisemnej z Zamawiającym projekt budowlany pod względem jego zgodności z przedmiotem zamówienia - projekt wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.30.00-4, 50.75.00.00-7, 42.41.61.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysięce złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Jeżeli wadium wpłacane jest w pieniądzu, termin zachowany jest tylko wtedy, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Dowód wniesienia wadium należy załączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do oferty może być oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczona -za zgodność z oryginałem, przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie dokumentu w oryginale. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem/operacja bezgotówkowa/ na konto: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Regionalny w Kielcach Nr 79 2030 0045 1110 0000 0027 3290. z dopiskiem: Wadium na wykonanie dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku UM Rynek 1 Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego. 7. Zwrot wadium nastąpi na warunkach określonych w art. 46 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania lub których oferty zostały odrzucone, a którym zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. d) w odpowiedzi na wezwanie, nie złoży oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań oferowanych dostaw-usług-robót budowlanych, chyba że udowodni , że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 10. Gwarancja/poręczenie, stanowiąca formę wniesienia wadium, musi spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): - ustalać beneficjenta, tj. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta Kielce, - określać kwotę gwarantowaną w złotych - w wysokości określonej w niniejszej SIWZ, - określać termin ważności -nie krótszy niż okres związania ofertą wynikający z SIWZ, - podawać przedmiot gwarancji/poręczenia - wynikający z niniejszej SIWZ, - gwarantować wypłatę w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy, na każde żądanie.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp 3. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia tj. posiadają uprawnienia do montażu i modernizacji dźwigów osobowych wydane przez UDT 4. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min 1 robotę budowlaną odpowiadającą swym rodzajem przedmiotowi zamówieni tj. dostawa i montaż dźwigu osobowego, o wartości co najmniej 70 000 zł każda, z potwierdzeniem należytego ich wykonania. b) dysponują lub będą dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób: - min 1 pracownikiem z uprawnieniami wydanymi przez UDT do montażu i kontroli jakości dźwigów osobowych. c) udokumentują, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: - posiadają lub zawrą przed podpisaniem umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (obejmujące przedmiot zamówienia), na okres realizacji zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 85 000 zł. Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty o których mowa w rozdziale X niniejszej specyfikacji. Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia..
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XV i terminie wskazanym w rozdz. XVI SIWZ oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony formularz: a) ofertowy - zał. Nr 1 do SIWZ . Wymagana forma dokumentu - oryginał. b) oświadczenia o zleceniu/nie zleceniu części zamówienia podwykonawcom - zał. Nr 2 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. Nr 3 do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 3. Pozwolenie do montażu i modernizacji dźwigów osobowych wydane przez UDT. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 4 Wykaz wykonanych robót budowlanych, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania - zgodnie z opisem w rozdz. VIII pkt. 4a, wg zał. Nr 6. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie Wymagana forma dokumentów: - wykaz - oryginał - dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. 5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - zgodnie z opisem w rozdz. VIII pkt. 4b, wg zał. Nr 7. Do wykazu należy dołączyć kopie uprawnień UDT . Wymagana forma dokumentów: -wykaz i pisemne zobowiązanie - oryginał -dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia- kopia poświadczona przez Wykonawcę 6. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej lub oświadczenie, że zawrze przed podpisaniem umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż 85 000. zł. Oświadczenie - zał. Nr 8. Wymagana forma dokumentu: - polisa- oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę - oświadczenie- oryginał. 7. Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza. 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia , określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 9. Dokument potwierdzający wniesienie wadium 10. Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA: Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy , usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu , w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.kielce.pl/pl/zoum_strona_glowna/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Obsługi i Informatyki UM Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 112.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Zakład Obsługi i Informatyki UM Kielce, 25-659 Kielce, ul. Strycharska 6, pok. nr 106 (sekretariat).
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Autor:  Tomasz Linczowski Osoba publikująca: Tomasz Linczowski
Data utworzenia:  20 sierpień 2009 15:57 Data publikacji:  17 listopad 2009 09:01
Wersja:  1.1